Про кафедру

 Кафедра терапевтичної стоматології – одна з перших, що була відкрита з організацією стоматологічного факультету у 2006 році. Її очолила к.мед.н., доцент Добровольська Маріамна Костянтинівна.

Колектив кафедри складає 1 професор, 5 доцентів, 4 старших викладача, 5 асистентів та 4 лаборанта, кожен з яких, досвідчений фахівець, який готовий допомогти студенту при вивченні, як теоретичного матеріалу з дисципліни, так і в засвоєнні практичних навичків.

Усі викладачі постійно підвищують свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення з педагогіки та терапевтичної стоматології відвідують вітчизняні та міжнародні конференції. На кафедрі проходять методичні наради, на яких викладачі доповідають про передові технології, з якими вони ознайомились на курсах удосконалення . Колективом підготовлені матеріали до тестового контролю знань усіх змістових та заключних модулів з 2 по 5 курс навчання, методичні розробки до практичних занять, лекції та тестовий контроль базисних знань для студентів. 3 січня 2017 р. на кафедрі запроваджена електронна система навчань. З метою визначення довговічності знань згідно графіків  проводяться комплексні контрольні роботи. 


З Осіннього семестру 2016 року організовано викладання стоматологічних дисциплін англійською мовою (ст. викладач Білинський О.Я.,  ас. Данко Е.М.). Видано методичне забезпечення для студентів-інозенців 2-го та 5-го курсів на англійській мові.

Доц. Джупа Петер – керівник виробничою лікарською практикою на 3,4 курсах, завдяки якому студенти мають змогу проходити її у Словаччині м. Чадці в його власній клініці «Petramed». Там практиканти можуть ознайомитися з особливостями надання стоматологічної допомоги в Словаччині, побувати на науково-практичній конференції, переможці якої мають  можливість прийняти участь в студентській конференції м. Брно. Джупа П. організовує для наших студентів цікаву культурну програму з відвідуванням Відня (Австрія), Братислави та Праги (Чехія).

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Клінічна база кафедри представлена 4-ма клінічними залами із 7-ма сучасними стоматологічними установками на базі «Угіверситетської стоматологічної поліклініки», де викладачі у повній мірі можуть продемонструвати усі особливості клінічного прийому та ведення стоматологічних пацієнтів, допомогти студентам у освоєнні необхідних клінічних навичок та проконтролювати їх під час проходження клінічної практики. 

На базі кафедри створена «Пародонтологічна школа», керівником якої є зав.кафедри,  доцент Добровольська М.К. та разом із асистентом Данко Е.М., вони займаються діагностикою і лікуванням захворювань пародонта  із застосуванням сучасних методів (лазерне, поляризоване та світлодіодне випромінювання) та профілактикою захворювань тканин пародонту. Доц. Добровольська М.К. здійснює консультації для населення області та лікарів стоматологічних закладів з питань вибору методів та лікарських засобів для лікування захворювань пародонта.

НАУКОВА РОБОТА

Основні напрямки наукової діяльності:

  • Вдосконалення методів діагностики, профілактики та лікування основних стоматологічних захворювань

  • Застосування сучасних методів при лікуванні захворювань тканин пародонту та слизових оболонок порожнини рота;

  • Клініко-експериментальне дослідження впливу чинників довкілля на утворення карієсу зубів та його лікування  

 

На даний час колектив кафедри працює над науково-дослідною темою «Впровадження сучасних матеріалів та технологій в стоматологічну практику», індекс УДК : 616.31-07+616.31-084:615-46. Термін виконання 5 років (2019-2023 рр.)

 Працівниками кафедри було опубліковано близько 100 статей, ряд науково-методичних розробок та тез конференцій. 

На кафедрі проводиться навчання двох здобувачів: Білинського О.Я. з науково-дослідною роботою на тему «Роль спадкового та факторів навколишнього середовища у виникненні карієсу в осіб молодого віку, які проживають в умовах біогеохімічного дефіциту йоду та фтору» та Данко Е.М. з науково-дослідною роботою на тему «Комплексне лікування захворювань тканин пародонта з використанням поляризованого та неполяризованого випромінювання в умовах біогеохімічного дефіциту йоду та фтору в Закарпатській області» – науковий керівник к.мед.н., доц.. Добровольська М.К. , та аспіранта Тупиці О. з темою «Клініко-лабораторне обґрунтування комплексного лікування і профілактики акантолітичної та неакантолітичної пухирчатки СОПР» – науковий керівник Кулигіна В.М..

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

На кафедрі проводиться викладання з профільних дисциплін по всіх розділах терапевтичної стоматології для студентів стоматологічного факультету: Основними дисциплінами, що викладаються на кафедрі, є:  «Пропедевтика терапевтичної стоматології» для 2-го курсу, клінічні курси з терапевтичної стоматології для 3-го, 4-го та 5-го курсів для вітчизняних та іноземних студентів, «Основи стоматології» – для студентів-медиків 5 року навчання.

В процесі навчання використовується сучасне устаткування та матеріали фірм «3М», «Shofu»., «Colgate».  Представник фірми «3М», працює за сумісництвом у складі асистентської групи, а тому студенти мають змогу побувати на майстер-класах. 

На базі кафедри здійснюється підготовка висококваліфікованих наукових та педагогічних кадрів через аспірантуру, клінічну ординатуру та магістратуру.

ВИХОВНА РОБОТА

На базі кафедри працюють наукові гуртки,  в межах яких проводиться наукова робота серед студентів стоматологічного факультету та молодих вчених кафедри. Результати роботи гуртків представляються студентами не тільки на вітчизняних, а й на міжнародних конференціях, з яких вони повертаються не тільки із новими враженнями, але й з призовими місцями. Доц.. Костенко С.Б. на базі кафедри проводить гурток з реставрації зубів, де студенти за допомогою різноманітних сучасних пломбувальних матеріалів намагаються відтворити природню анатомію зубів. 

Викладацький склад бере активну участь у спортивному житті університету(наприклад,  спортивний захід «Кубок декана»).

Зважаючи на сучасні вимоги МОН України щодо роботи навчальних закладів , можна сформувати наступні завдання, що стоять перед колективом кафедри: 

 

  1. забезпечити навчання студентів на сучасному рівні з використанням новітніх матеріалів  і технологій. Цьому будуть сприяти договори про співпрацю з іншими вищими навчальними закладами, кафедрами  і фірмами (наприклад, договір про співпрацю з кафедрою терапевтичної стоматології Одеського державного медичного університету, з фірмою 3М);

  2. ширше впровадити в навчальний процес методи навчання, отримані викладачами кафедри під час проходження курсів підвищення кваліфікації з педагогіки. 

  3. підготувати нові тести, ситуаційні задачі, теоретичні питання до аудиторної роботи студентів;

  4. оновити базу контрольних матеріалів до змістових молів та підсумкового контролю знань вітчизняних та іноземних студентів;

  5. ширше впровадити обмін досвідом педагогічної роботи серед викладачів кафедри шляхом доповідей на методичних засіданнях;

  6. активувати наукову роботу викладачів кафедри в плані виконання кафедральної та індивідуальних науково-дослідних робіт та дисертацій;

  7. активізувати видавничу, патентно-інформаційну та раціоналізаторську роботу викладачів.