Співробітники кафедри

Потапчук Анатолій Мефодійовичзавідувач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, доктор медичних наук, професор, академік УАН, академік MAk CIO, член зовнішньої колегії академії наук Угорщини, Заслужений діяч науки і техніки України. Закінчив з відзнакою стоматологічний факультет Львівського державного медичного інституту.  Працюючи сільським дільничним стоматологом у 1991р., захистив дисертацію кандидата медичних наук: «Применение высокоминерализованной минеральной воды воды Пасека в комплекной профилактике кариеса зубов у детей », КД №044347. А.М. Потапчук є співавтором вперше в СРСР (1987) запропонованої і реалізованої діючої програми первинної профілактики карієсу зубів та хвороб пародонту, яка направлена на усунення природного дефіциту йоду та фтору у населення Закарпаття та регіонів з аналогічними біохімічними аномаліями. Ця модель масової профілактики з використанням йодовано-фторованої солі включена до “Комплексної програми профілактики хвороб і формування здорового способу життя населення України на період до 2000 року” (Постанова Кабінету Міністрів №305 від 07.12.1989 р.). Проект був схвалений ВООЗ, а його консультантом був завідуючий відділом профілактики, професор Марталлєр (Швейцарія). 

  У 2000р. захистив першу в Україні дисертацію доктора медичних наук з питань дентальної імплантології: «Застосування кальцій-фосфатних керамік та їх композитів при ендоосальній імплантації (експериментально-клінічне  дослідження)», ДД №001670. У дисертації в експерименті вивчені морфологічні особливості перебудови кісткової тканини навколо імплантатів з різним біоактивним керамічним покриттям, досліджений мінеральний склад кістки та метаболічні процеси в організмі тварин, цитоксичність імплантатів у культурі клітин кісткового мозку та скелетоенної мезенхіми, проведені біофізичні дослідження щільності контакту імплантат-кістка. Вивчена дія композиційних сполук на основі гідроксилапатиту та β трикальційфосфату  з різними зв’язуючими субстанціями (фібриновий клей, хонсурід, хондроітинсульфат) на темпи та характер остеогенезу дірчастих кісткових дефектів у тварин. Вперше був запропонований принципово новий тип  зубних імплантатів з градієнтним біоактивним покриттям з заданими властивостями, який апробований як в експерименті, так і в клініці (патент України №17590А). Вивчені фізико-хімічні властивості, досліджена структура, хімічний склад і топологія поверхні та запропонована математична модель форми імплантату і проведений аналіз розподілу напружень навколо імплантатів різних конструкцій при дозованих навантаженнях методом фотопружності. У клініці вдосконалена методика іммедіат-імплантації, ендосальної імплантації при вираженій нерівномірній атрофії альвеолярного відростка з застосуванням оперативної методики синус-ліфтингу та використанням запатентованих остеопластичних композиційних сполук на основі ГА і βКФ і зв’язуючих субстанцій за технологією направленої кісткової регенерації з використанням колагенових бар’єрних мембран Lioplant з подальшим раціональним ортопедичним лікуванням. Робота виконана на кафедрі факультетської хірургії з курсом стоматології УжНУ. Член спеціалізованих вчених Рад із захисту докторських дисертацій у ЛДМУ ім. Данила Галицького Д35.600.01 та ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Д61.051.08, лікар вищої кваліфікаційної категорії, стоматологічна клініка «Красія». Під науковим керівництвом проф. Потапчука А. М. захищено 3 кандидатські дисертації, виконуються 4 кандидатські дисертаційні роботи та 1 докторська дисертація. Є директор навчально-наукового тренінгового центру післядипломної освіти  стоматологічного факультету ДВНЗ «УжНУ». Член редакційної ради фахових журналів «Сучасна стоматологія», «Науковий вісник УжНУ», «Імплантологія Пародонтологія Остеологія», «Клінічна стоматологія», «Дентальная имплантология и хирургия», «Intermedica journal», «Експериментальна та клінічна стоматологія». Голова правління благодійного фонду «Центр розвитку стоматології Закарпаття». Забезпечує лекційний курс з ортопедичної, хірургічної та терапевтичної стоматології. Автор монографії: Екологічні аспекти карієсу зубів та хвороб пародонту / Горзов І.П., Потапчук А.М.– 1998, навчального посібника: Основи стоматології . / Потапчук А.М.– 2006, Сучасна фізіотерапія та діагностика в стоматології. / Потапчук А.М., Добра П.П., Русин В.В., Рівіс О.Ю. – 2012. з грифом МОН для студентів вищих навчальних закладів, підручника для лікарів-інтернів: Стоматологія у 2 кн. / М.М.Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова, А.М. Потапчук та ін.. 2013. Автор понад 200 наукових фахових статей, 11 статей у виданнях індексованих Scopus, 9 авторських свідоцтв СРСР, 8 патентів України та 1 інформаційний лист Потапчук А.М., Мельник В.С., Горзов Л.Ф., Балега М.І., Алмаші В.М. Профілактика стоматологічних захворювань у дітей з використанням функціонального харчового продукту – фіточаю загальнозміцнюючого “ДЕНТЕСВІТА” збагаченого йодом та фтором. Інформ. лист №1873-2019. Інформація про проф. Потапчука А.М. представлена у виданні «Науково-освітній потенціал України» в рубриці «Відомі імена в освіті і науці» (2012) та «Вітчизняна медицина в Україні і світі» (2016).

Хобі: волейбол, гірськолижний спорт.

 

Жеро Наталія Іванівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – терапевтична стоматологія У 1979 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Дніпропетровського медичного інституту. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію «Стоматологічний статус онкологічних хворих на фоні протипухлинної терапії та методи його корекції (клініко-лабораторне дослідження)», диплом КН № 009803. 17 червня 2010 року присвоєно вчене звання доцента, атестат 12ДЦ № 023088. Лікар вищої категорії з терапевтичної та ортопедичної стоматології, має спеціалізацію з дитячої стоматології. Має спеціалізацію за фахом «Організація і управління охороною здоров’я», сертифікат СЕ № 001446 від 06.05.2015 р. Автор 85 публікацій, в т.ч. 3 патенти України на винахід та корисні моделі, з них 53 наукового та 32 навчально-методичного характеру, у тому числі 32 публікацій у фахових виданнях України та провідних наукових виданнях інших держав. За наукометричними базами Scopus  та Google Scholar h-індекс цитування (індекс Гірша) становить 1. Автор  навчального посібника з грифом МОН «Хвороби зубів» (1996 р.) та  навчального посібника «Алгоритми надання невідкладної медичної допомоги в стоматологічній практиці» (2018). Співавтор тестів для ліцензійних іспитів «Крок-2» та «Крок-3» за фахом «Стоматологія». Читає лекційні курси з терапевтичної стоматології. Здійснює керівництво 3 кандидатськими дисертаціями. Виконує докторську дисертацію «Клініко-експериментальне обгрунтування лікування деструктивних форм періодонтиту із застосуванням  морфологічного моделювання». Створила у 2018 р. та керує науково-навчальним центром клінічної пародонтології та патології слизової оболонки порожнини рота. Протягом 2019 – 2020 рр. на базі ННЦ створені та проводяться курси ТУ для лікарів-стоматологів «Захворювання слизової оболонки порожнини рота та пародонту», «Інноваційні методи діагностики, профілактики та комплексного лікування запальних процесів щелепно-лицевої ділянки», «Сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініку, діагностику та методи лікування захворювань пародонта», «Передракові захворювання та рак червоної облямівки губи та слизової оболонки порожнини рота». Жеро Н.І. – голова Закарпатського відділку ВГО «Асоціація лікарів-пародонтологів України», член координаційної ради ВГО «АЛПУ». Відповідає за роботу з аспірантами та пошукачами на стоматологічному факультеті. .Прийняла участь у міжнародних науково-практичних конференціях: «Актуальні питання скринінгу та профілактики захворювань у практиці сімейного лікаря», 15 – 16.04.2014 р.,21-22.04.2015 р., доповідь «Бісфосфонати та остеопластичні препарати в ендодонтичному лікуванні деструктивних періодонтитів», «Можливості превентивного та лікувального впливу на соціально значимі захворювання в закладах первинної медико-санітарної допомоги», м.Ужгород, 12-13 квітня 2016 р. – доповідь «Проблеми первинної ланки стоматологічної допомоги на селі в умовах реформування медичної галузі», Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики і лікування поліморбідних хворих з поєднаною патологією пародонта і внутрішніх органів» (6-7 квітня 2017 р., м. Київ)., Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми діагностики та лікування ожиріння і його ускладнень та роль сімейного лікаря у їх профілактиці»»: (26 – 27 квітня 2017 р., м. Ужгород),  «Актуальні питання науково-практичної стоматології»: VІ міжнародна стоматологічна конференція студентів та молодих вчених (20–22 квітня 2017 р., м. Ужгород)., «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології»: VІІ міжнародна стоматологічна конференція студентів та молодих вчених (20–21 квітня 2018 р., м. Ужгород),  ІХ з’їзді ГО «Асоціація стоматологів України» та секції «Асоціації лікарів-пародонтологів України», Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні підходи до лікування захворювань тканин пародонту: від PERIO- до IMPLA-» (до 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України), (29-30 березня 2018 р. м. Київ),  «Актуальні питання сучасної науково-практичної стоматології»: VIII міжнародна стоматологічна конференція студентів та молодих вчених (1-2 березня 2019 р. м. Ужгород),  «Питання експериментальної та клінічної стоматології», (матеріали 15 науково-практичної конференції з міжнародною участю, 6-7 грудня 2019 р., м.Харків), Dynamics of the development of world science (IV International Scientific and Practical Conference: 18-20 December, 2019, Vancouver, Canada)., Науково-практична конференція з міжнародною участю «Системний підхід до лікування захворювань тканин пародонта очима практичного лікаря-стоматолога» 22 березня 2019 р., м. Київ., 5-й Національний український стоматологічний конгрес «Стоматологічне здоров’я – інтегральна складова здоров’я нації»: (18 – 19 жовтня 2019 р., м. Київ), Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми ортопедичної стоматології»: (6 – 7 грудня 2019 р., м. Харків). Хобі: історія древніх цивілізацій, класична музика, дайвінг.

 

Русин Віталій Васильович – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – фізіотерапевтична стоматологія. Закінчив з відзнакою Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. У 2010 році захистив дисертацію кандидата медичних наук: «Експерементально-клінічне обгрунтування успішності іммедіат імплантації та фактори ризику», науковий керівник – проф. Потапчук А.М.. Рішенням атестаційної колегії від 

25 лютого 2016 року, присвоєно вчене звання доцента 12ДЦ № 046209. З 2007 року по теперішній час – приватно практикуючий лікар-стоматолог, член Асоціації імплантологів України.

Прийняв участь в міжнародній науковій конференції «360° Implantology» ( м.Кани, Франція, 6-9 червня 2013 р.),  «Актуальні питання сучасної стоматології» (м.Ужгород, 7-9 лютого 2014 р.), виступав з доповіддю «Аргументація адаптованих методів підтримуючої терапії після хірургічного втручання з метою дентальної імплантації»,  «Сучасні досягнення судово-медичної науки та практики» (м.Ужгород, 29 квітня – 02 травня 2015 року),  «Судово-медичні аспекти ортопедичного лікування з опорою на дентальні імплантанти», III міжнародний науково-практичний стоматологічний конгрес Україна−Грузія (м.Львів, 29 липня – 01 серпня 2015 р.), «Методи суперімпозиції зображень: перспективи використання для верифікації змін кісткової тканини».

Учасник наступних теоретично-практичних семінарів:

авторський курс Олексія Красножона «Діагностика і планування в ортопедичній стоматології», м.Львів, 3-4 жовтня 2015 р., «Періо-концепція стоматологічного прийому». Лектор: Мирослав Солонько, м Львів, 22 грудня, 2015 р., «Bonded restorations in the anterior dentition». Лектор: Pascal Magne, м.Київ, 12 березня 2016 р., «Ортопедія на імплантатах. Базовий курс». Лектор: Роман Куць, м.Мукачево, 21 травня 2016 р., «Photography in dentistry» Лектор: Luca Pascoletti, м.Яремче, 10-11 грудня 2016 р, Критерії вибору ортопедичної інструкції в естетично значимій ділянці. 71 підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ» 28 лютого 2017. – С.35

 Хобі. Авіамоделізм.Радіокеровані моделі. Ендуро мотоцикли.

 

Мельничук Наталія Іванівна – старший викладач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – терапевтична стоматології. Закінчила стоматологічний факультет Львівського державного медичного університету у 1984 році. З 2007 по 2008 року працювала асистентом кафедри терапевтичної стоматології на стоматологічному факультеті Ужгородського національного університету, завідувала курсом дитячої стоматології. Має схильність до науково – досліджувальної роботи, яка відображається  у практичній та клінічній діяльності. Поєднує стоматологічну практику в клініці «ДМ» 

Проходила навчання в Ізраїлі в 2014,приймала участь в міжнародних конференціях: Словаччина (Пряшів), Австрія (Відень),  Ізраїль (Тель-Авів).

20.квітня 2017 6. Міжнародна стоматологічна конференція студентів та молодих вчених. , 12-13жотня2017 перший європейський конгрес «Дитяча стоматологія майбутнього м.Львів., 26.березня2018 “Сучасна парондотологія та імплатологія»лектор проф.Нік.Ланг м.Львів., 12-13жовтня  2 Міжнародний конгрес Дитяча стоматологія майбутнього., 20-21квітня 2018 7Міжнародна стоматологічна конференція м.Ужгород.

Хобі: подорожувати, дайвінг, боулінг.

 

Рівіс Марія Василівна – старший викладач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – ортодонтія. У 1981 році закінчила стоматологічний факультет Дніпропетровського медичного інституту. Член Асоціації ортодонтів України та  Європейської асоціації ортодонтів, голова Асоціації ортодонтів Закарпатської області з 2013 року.  Працює в  приватній стоматологічній клініці «Ортодонтична стоматологічна практика», яка є клінічною базою для лікарів-інтернів та курсантів. 

Прийняла участь в конференціях та майстер-класах: стажування у в Lancaster Cleft Palate Clinic; 1998, 2000, 2004р., США, «Конгрес ортодонтів Європи», 2012 р., Іспанія, конференція по використанню LM-активаторів , 2013 р., Хельсінкі, курси по «Easy align»2014 р., Київ, конгрес «Європейської асоціації ортодонтів» 2015 р., Венеція, учасник першого Європейського конгресу по «Easy align», 2016 р «Конгрес ортодонтів України», 2016 р., Київ,, 92nd EOS Congress, 11-16 червня, 2016р, м. Стокгольм, Швеція , Міжнародний ортодонтичний симпозіум «Ортодонтія сьогодні»,2017 р., м. Київ, ХІ Міжнародний конгрес Асоціації функціональної ортодонтії IFUNA «Функціональна ортодонтія – назад в майбутнє», 5-7 жовтня, 2018р, м. Київ, Курси підвищення кваліфікації по ортодонтії, 02,09-30,09,2019р,  м. Ужгород, 3-й Міжнародний ортодонтичний конгрес, 25-26 жовтня 2019р, м. Київ, 20-й Інтернаціональний Ортодонтичний Симпозіум, 29-30 листопада 2019р,  м. Прага, Майстер-клас: «Зубоальвеолярна компенсація дистальної оклюзії у пацієнтів з видаленням перших премолярів на в/щ і других премолярів на н/щ. Механіка лікування «Апаратом прямої дуги» 14-15,12 2019р, м. Київ, Актуальні проблеми викладання профільних фундаментальних та клінічних дисциплін, 2019 р., м. Ужгород, 

Хобі: вивчення іноземних мов, бальні танці, вирощування квітів.

 

Мельничук Іван Дмитрович -– асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – хірургічна стоматологія. У 2008 році закінчив стоматологічний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Виконує дисертацію кандидата медичних наук: «Клініко-лабораторний аналіз ускладнень дентальної імплантації».

Приймав участь в  наукових конференціях: «Strategy of  successful Dental Implantology with combination of  the Pitt-Easy and Endopore implant systems »  ( м.Київ, 27 лютого 2010 р.), «Prosthetic algoritms of  implant-supported dentures» . Лектор: Marton Yakubovich, м.Одеса, 4 жовтня 2012 р., «EUROPERIO 7» м.Відень, Австрія, 6-9 червня 2012р., «360 Implantology» м.Канни, Франція, 6- 9 червня 2013р., «Restoration of coronal posterior tooth side with a favorable prognosis». Лектор: Nataliia Synytsyna, м.Львів, 25 жовтня 2013 р., Penn Endo Global Symposium  м.Відень  Австрія, 4-6 грудня 2014 р., «Перша західна міждисциплінарна стоматологічна конференція», м.Ужгород, 29 лютого – 01 березня 2015 р., «EUROPERIO 8» м.Лондон, Велика Британія, 3-6 червня 2015 р., «II Західна Міждисциплінарна Стоматологічна конференція», м.Ужгород, 20-21 лютого 2016 р., чотирнадцята міжнародна конференція «Нові технології в ендодонтії»   м.Київ, 27-28 жовтня 2016 р., «Пряма реставрація проти непрямої. Жувальна група». Лектор: Олександр Фецич, м.Львів, 15 лютого 2014 р., «Пряма реставрація. Передні та кутні». Лектор: Олександр Фецич, м.Ужгород, 28 березня 2015р., «Протезування на імплантат». Лектор: Олексій Красножон, м.Ужгород, 30-31 травня 2015 р., «Сучасний підхід до Апікальної Хірургії». Лектор: Андрій Половінщиков, м.Львів, 21-22 листопада 2015р., «Вторинна ендодонтія». Лектор: Ігор Ноєнко, 26 грудня 2015р., «Прямі реставрації жувальної групи зубів». Лектор: Толкачов Владислав, Андрій Жуйков, м.Ужгород, 12 грудня 2015 р., «Participated in the MIS Implantology Seminar», м.Тель-Авів, Ізраїль, листопад 2016 р.

Хобі: футбол, пейнтбол, сквош.

 

Мошак Юліанна Валеріївна – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – терапевтична стоматологія. Закінчила стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Магістр-стоматолог, тема магістерської роботи: «Критерії відновлення стоматологічного здоров’я після нещасних випадків»

Приймала участь в  наукових конференціях: 85-й науково-практичній конференції студентів і молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині – Аналіз можливостей оцінки травм щелепно-лицевого апарату внаслідок нещасних випадків», 5-й Міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології – Експертна оцінка втрати  зубів  внаслідок   ДТП», “Сучасні стратегії профілактики та лікування стоматологічних захворювань: світовий досвід та перспективи розвитку», 10.04.2014р., «Основи комп’ютерної діагностики в системі Point 3D», 14.07.2016р.

 

 

Рак Юрій Володимирович – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – ортопедична стоматологія. У 2011 році закінчив  стоматологічний факультет Національного  медичного  університету імені О.О. Богомольця. Магістр-стоматолог, тема магістерської роботи: «Дослідження ефективності фото- динамічної терапії прилікуванні хронічних форм періодонтитів». Виконує дисертацію кандидата медичних наук: «Дослідження ефективності лазеротерапії при лікуванні хронічних періодонтитів (експериментально-клінічне дослідження)».

Хобі : зимні види спорту

 

Стойка Василь Федорович – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – ортодонтія. Закінчив стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Працює лікарем-стоматологом у приватній клініці «Еліт Дент». Проходив практику в клініці «Petramed»  Словаччина,на посаді асистента стоматолога.

Прийняв участь в міжнародних конференціях та майстер-класах: – 2011-2013 рр., ІТОР (Individual taught of oral prophylaxis)– Сuraprox, м.Čadca, Slovensko, міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методи лікування та профілактики стоматологічних захворювань», Ужгород, міжнародний імплантологічний конгрес «Сучасні технології в стоматологічній галузі» м.Ужгород, семінар по реставрація «Ламаючи стереотипи ,ми відкриваємо нові двері» м.Львів, 2015р.: ортодонтичний семінар «Основи незнімної техніки», м Львів, круглий стіл по лінгвальній ортодонтії «Невидиме лікування – видимий результат», м.Львів, ортодонтичний семінар «Сучасна ортодонтія, перспективи розвитку», м.Київ, третій міжнародний стоматологічний конгрес  Україна-Грузія, м.Львів, практичний семінар «реставрація-передні та кутні», ортодонтичний семінар  « Лікування патології  ІІ класу апаратом Forsus»;

2016 р.: базовий курс по мікроімплантах.Застосування мікроімплантів у сучасній ортодонтії, раннє ортодонтичне лікування.Застосування знімної ортодонтичної апаратури.

Лекційні курси з міжнародною участю: professional skills of dental photography. digital smile analysis for successful results, CCO- System, perioidontally facilitated orthodontics and corticotomies, current concepts in management of temporomandibular disordes.

На конференції молодих вчених в м.Чадца, Словаччина, отримав диплом 3 ступеня.

 

Криванич Володимир Миколайович – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – хірургічна стоматологія. Закінчив у 1993 році стоматологічний факультет Івано-Франківського державного медичного інституту. У 2015 році захистив дисертацію кандидата медичних наук: «Обґрунтування та оцінка ефективності використання системи цирконієвих імплантатів (експериментально-клінічні дослідження)», науковий керівник – проф. Потапчук А.М.. Автор навчального посібника: Алгоритми надання невідкладної медичної допомоги в стоматологічній практиці: навчальний посібник // Жеро Н.І., Маляр-Газда Н.М., Криванич В.М.// 2018, O.V.Fera, Ye.Ya. Kestenko, V.M. Kryvanych. Hygiene and human ecology.Publishing house UzhNU “Goverla”, 

Працює хірургом-стоматологом у відділковій стоматологічній поліклініці станції Ужгород ДТГО «Львівська залізниця». Засновник стоматологічної клініки «Dental Classic», яка служить базою спеціалізації для курсантів.

Прийняв участь у науково-практичній конференції стоматологів Закарпаття з міжнародною участю «Актуальні питання профілактики і лікування стоматологічних захворювань» м.Ужгород, 16-17 квітня 2010р.,»Advances and Innovations in Implant Dentistry» New York City, December 7-8, 2013, International Congress, Januare 29, 2011 Kiev, International Ctnter for Dental Education. «IVOCLAR VIVADENT Programms» Ellwangen, Deutschland, May 23-27, 2011, Successfull Completion of 2009 DIO INTERNATIONAL MEETING, October 21-23, 2009., ASA DENTAL Cource: – Basic elements about recording systems of intermaxillary relationship and movements of the jaw; – programming of articulator; “usage arbitary face bow; – practical test. Milan, Italy.

Хобі: полювання, спорт, рибалка.

 

Симулик Леся Михайлівна – старший викладач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – терапевтична стоматологія. У 1983 році закінчила стоматологічний факультет Львівського державного медичного інституту. Очолює терапевтичне відділення обласної клінічної стоматологічної поліклініки. 

 

Лесів Олег Ростиславович – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – хірургічна стоматологія. Закінчив стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Прийняв участь в наукових конференціях: IV Міжнародний імплантологічний конгрес «Сучасні технології в стоматологічній галузі», 27-28 січня 2012 р., Ужгород; Теоретично-практичний семінар «Загрозливі для життя стани, що можуть виникнути в кабінеті стоматолога. Причини, попередження, невідкладні дії», 18 квітня 2015 р.,  Лекційний день «Цифрова стоматологія», 12 грудня 2015 р., м.Львів

 

Мельничук Дмитро Васильович -– старший викладач кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – хірургічна стоматологія. 

Закінчив стоматологічний факультет Львівського державного медичного університету в 1985 році.  З 1989 р. по 2015 р. – завідувач відділення ЩЛХ. З 2015 р. – лікар-ординатор Закарпатської обласної клінічної лікарні.  Є дійсним членом Асоціації Імплантологів України. Виконує дисертацію кандидата медичних наук: «Особливості дентальної імплантації в умовах дефіциту альвеолярної кістки та латентних хронічних одонтогенних верхньощелепних синуситів».

 Успішно завершив програму «Community Connections – Ukraine Business/Medical» м Амхерст, Массачусетс, Сполучені Штати Америки (25 Квітня – 23 Травня 1997).  Пройшов стажування по стоматологічній імплантації, м Львів (з 12.25.2003 по 16.05.2003). Прийняв участь в наукових конференціях та  майстер-класах: «Стоматологічна імплантологія», м Хаіфа, Ізраїль (25 квітрня 2014 р.), «MIS Global Conference», м Барселона, Іспанія. (26 – 29 Квітня 2016 р.), «Періо-концепція стоматологічного прийому», м.Львів (22 грудня 2015 р.), «Правові аспекти в стоматології», м.Київ (20 квітня 2010 р.), Перший Український Міжнародний Конгрес «Стоматологічна Імплантологія. Остеоінтеграція», м Київ (14 – 15 травня 2004 р.), «7th Conference of the European Federation of Periodontology», м.Відень, Австрія (3-6 червня 2013 р.)., «8th Conference of the European Federation of Periodontology», м Лондон, Велика Британія (3 – 6 червня 2015 р.)., «Strategy of successful Dental Implantology with combination of the Pitt-Easy and Endopore implant systems», м.Київ (27 Лютого 2010 р.), «Перша східноєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації», м.Львів, 29-31 березня 2007 р., «360 Implantology», м.Канни, Франція, 6-9 червня 2013 р., «7 східноєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації», 23-25 квітня 2015 р., м.Львів., «3 східноєвропейська конференція з проблем стоматологічної імплантації», 29-31 березня 2007 р, м Львів., «Сучасні стратегії профілактики та лікування стоматологічних захворювань: світовий досвід та перспективи розвитку», м.Київ-м.Івано-Франківськ, м.Хмельницький, м.Ужгород.,«Симпозіум остеологія Східна Європа» м.Київ, 14-15 жовтня 2016 р.,«ITI World Symposium 2014», 24-26 квітня 2014 р., Женева, Швейцарія., «Сучасні досягнення імплантології. Якість життя» м Ужгород (21 Листопада 2009 р.), «Центр стоматологічної імплантації та протезування ММ», м.Львів, 2003 рік.

Хобі: туризм, гірські лижі.

 

Алмаші Василь Миколайович – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – хірургічна стоматологія. У 2014 році закінчив з відзнакою стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Практикуючий лікар-стоматолог стоматологічно-поліклінічного відділення Берегівської ЦРЛ. Магістр, тема магістерської роботи: «Використання фізіоерапевтичних технологій при комплексному лікуванні запальних процесів тканин пародонта у дітей і підлітків в умовах впливу забруднення екосистеми Верхнього Потисся». Виконує дисертацію кандидата медичних наук: «Використання фізіотерапевтичних технологій при реабілітації хворих з хронічним пародонтитом». Прийняв участь у науково-практичних конференціях: Eеxperimental еvaluation of the effectiveness of red diode radiation (630±10 nm) against str. pyogenes in  localized periodontitis Університетська підсумкова наукова студентська конференція 20-21 квітня 2017 р. – С.34,. 

 

 

Кривецька Марія Антонівна – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – терапевтична стоматологія. У 1980р  закінчила стоматологічний факультет Львівського державного медичного інституту. Працює лікарем-стоматологом  у відділковій стоматологічній поліклініці станції Ужгород ДТГО «Львівська залізниця».

Хобі: зимні види спорту.

 

 

Фартушняк Наталія Тіборівна – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – терапевтична стоматологія. У 1984 році закінчила стоматологічний факультет Івано-франківського державного медичного університету. Працює лікарем-стоматологом  у відділковій стоматологічній поліклініці станції Ужгород ДТГО «Львівська залізниця».

Локота Євген Юрійович – Кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – ортопедична стоматологія. Захистив дисертацію кандидата медичних наук: «Раціональні конструкції часткових пластинчастих протезів для заміщення дефектів зубних рядів. Клініка, технологія, виготовлення», ДК № 015630. Атестат доцента 12 ДЦ № 038675 від 16.05.2014 року. Лікар вищої категорії за спеціальністю «Ортопедична стоматологія»

Маляр Неля Миколаїівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – невідкладні стани. У 2005 році закінчила з відзнакою медичний факультет  ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Захистила дисертацію кандидата медичних наук: «Особливості формування ендотоксикозу та оптимізація методів детоксикаційної та органопротекторної терапії у хворих з печінковою недостатністю» 2011 р. ДК № 065591. В 2016 році присвоєне вчене звання доцента кафедри онкології.

Прийняла участь у науково-практичних конференціях: міжнародна школа-семінар ,,Теорія прийняття рішень», м.Ужгород, 1– 6 жовтня 2012 року. Тема доповіді: ,,Підходи логістики в медицині», міжнародна школа-семінар ,,Теорія прийняття рішень», м.Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2014 року. Тема доповіді: ,,Перспективи створення експертної системи із застосуванням багатокритеріальних моделей при гепаторенальному синдромі», міжнародна науково-практична конференція «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)», м.Черкаси, 12-15 травня 2015 року. Тема доповіді: ,,Нечітка оцінка функціонального стану системи детоксикації».

 

Лазорик Михайло Іванович – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – створення об’єктів інтелектуальної власності. Захистив дисертацію кандидата медичних наук: «Окистлительно-востановительные процесы и реактивность организма у больных ревматизмом», 1964 рік, атестат доцента ДЦ№ 005011, 1993 рік. Кваліфікований патентознавець, Заслужений винахідник України, 2008 рік. Закінчив центральний інститут ЦИПК  – центральный институт повышения квалификации работников по вопросам патентной роботы, 1985 р. (Москва). Має 178 патентів і корисних моделей, 15 ліцензій. Виступав на конференціях з патентознавства: Київ, Москва, Львів.

 

Попович Терезія Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – медичне право. Участь у конференціях: Законодавчі основи становлення демократичних інститутів в Україні (1990-1991 рр.). Актуальні проблеми правової реформи в Україні: європейський та вітчизняний досвід: матеріали науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу юридичного факультету Ужгородського національного університету (м. Ужгород, 21-22 травня 2009 р.). Ужгород, 2009. С. 17-20, Міжнародно-правові стандарти демократії: теоретико-правовий аспект. Державно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини: міжнародні стандарти публічного управління та український досвід: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 20-21 грудня  2013 р.). Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2013. С. 87-90., Новий зміст поняття «демократії» в умовах глобалізації. Травневий конгрес правознавців: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 15–17 травня 2015 р.). Ужгород: УжНУ, 2015. С. 185-187The decentralization of public authority (the experience of the Czech Republic and Slovakia). 4th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts S G E M   (Bulgaria, 22 – 31 August, 2017). Bulgaria, 2017. P. 707-714., Сучасна демократія: основні концептуальні підходи. Матеріали 72-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу юридичного факультету (м. Ужгород, 26 лютого 2018 р.) / Ужгородський національний університет; За заг. ред.С.Б. Булеци, Я.В. Лазура. Ужгород, 2018. С. 11-14., The Third International scientific congress of scientists of Europe. Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists “East–West” (Vienna, 11.01.2019). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2019. P. 700-706,. The 8th International youth conference. Perspectives of science and education (New York, USA, 29.03.2019). New York, USA, 2019. P. 272-280., Determinants of Law and Order: the Axiological and Legal Dimension. Jurisprudence in Central and Eastern Europe: Work in Progress 2019 (the XIVth CEENJ Conference). Comenius University in Bratislava (Slovak Republic), Faculty of Law, September 12-13, 2019., Transhumanism and the Value Space of Law: the Tendencies of Influence. Consolidating the Role of Universities in Innovation Ecosystems: Challenges and Future Developmentses (Danube Rectors` Conference Annual Meeting 2019). University Politehnica of Bucharest (Romania), November 6.-8, 2019) / Danubius Award & Danubius Young Scientist Award Ceremony, November 7, 2019., Право на клонування: теоретико-порівняльні аспекти. Забезпечення прав людини четвертого покоління у системі охорони здоров’я: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 30 квітня 2020 р.). Ужгород, 2020. С. 94-102.

 

Гайсак Маргарита Олександрівна – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, ознайомчий курс – основи бальнеологічної стоматології. У 1979 році з відзнакою закінчила медичний факультет Ужгородського державного університету. У 1987 році в спеціалізованій вченій раді Одеського НДІ курортології захистила дисертацію на тему: «Обґрунтування диференційованого застосування високомінералізованих гідрокарбонатних натрієвих мінеральних вод для підвищення ефективності лікування хворих на виразкову хворобу» і одержала науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальностями «Курортологія та фізіотерапія. Внутрішні хвороби». У 2000 р. ВАК України присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Курортологія та фізіотерапія». 

Працює вченим секретарем ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України». Автор та співавтор понад 200 наукових публікацій, в тому числі у фахових наукових виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах, монографій, інформаційно-методичних видань, патентів. Учасник щорічних фахових наукових конференцій за напрямками – медична реабілітація, курортологія, бальнеологія, фізіотерапія, гастроентерологія.

 

Мельник Юрій Олексійович – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – хірургічна стоматологія.  У 2019 році закінчив стоматологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Участь у конференціях:  «Базовий курс з дентальної імплантології. Хірургічні та ортопедичні аспекти. Майстер клас з відпрацюванням практичних навичок» 2018 рік,  м.Ужгород, «Невідкладні стани в амбулаторній практиці лікаря-стоматолога»  2018 рік,  м.Ужгород.

 

Яремчук Наталія Василівна – асистент кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, модуль – економічні аспекти стоматології, провідний спеціаліст з питань післядипломної освіти. У 2005 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит»

 

Бабич Іванна Іванівна – старший лаборант кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології. У 2015 році закінчила хімічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет», магістр. Тема магістерської роботи «Аналітичне використання реакцій хрому (IV) з основними барвниками», 2015 р.

 

Берцик Іван-Віктор Іванович – інженер кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології. У 1978 році закінчив філологічний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет».