Про кафедру

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 З КУРСОМ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ТА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Завідувач кафедри Потапчук Анатолій Мефодійовичдоктор медичних наук, професор, академік УАН, Мак СІО, член зовнішньої колегії академії наук Угорщини, Заслужений діяч науки і техніки України.

PAAYcQPIUOw-1-1

Кафедра стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології була створена на базі факультету післядипломної освіти  29 серпня 2008 року.  Згідно наказу ДВНЗ “УжНУ” 14.12.2012 р №257/01-03 переведена  у склад стоматологічного факультету і забезпечує навчання в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі та вдосконалення фахового рівня  лікарів – стоматологів на курсах підвищення кваліфікації, передатестаційних циклів і спеціалізації, стажування, тематичного вдосконалення, тренінгів та майстер класів з терапевтичної, хірургічної та ортопедичної стоматології.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані науковці і лікарі-практики з відповідною освітою викладання дисципліни, які пройшли навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів. 

DSC_08921

 

Колектив кафедри стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології.

 

Для покращення якості підготовки інтернів і лікарів практичної стоматології та залученням працівників вищої школи до безперервної післядипломної освіти, перепідготовки лікаря-спеціаліста з нових спеціальностей, подальшого підвищення професійних знань та навичок лікаря з метою фахового підтримання рівня підготовки, тематичного удосконалення з окремих розділів стоматології, практичного навчання лікарів та впровадження доказового скринінгу в їх практику сучасних методів діагностики і протоколів лікування з використанням сучасних технологій, згідно принципів доказової медицини, застосовуються новітні мультимедійні електронні засоби – повний методичний комплекс текстової, графічної, звукової та відео інформації з багатьох тем для проведення лекцій та конференцій з поєднанням елементів дистанційної форми навчання. 

Для підвищення рівня підготовки лікарів на етапі післядипломної освіти, в навчальні програми введені додаткові суміжні дисципліни: менеджмент та маркетинг в стоматології (проф. Рогач І.М.); Сучасна фізіотерапія та діагностика в стоматології (доц. Русин В.В.); Біоматеріалознавство, біосенсори в стоматології (доц. Трикур І.І.); Створення об’єктів інтелектуальної власності (доц. Лазорик І.І.); Основи бальнеологічної стоматології (доц. Гайсак М.О.); Екологічна безпека стоматологічного здоров’я населення (проф. Сухарев С.М.); Біомаркери в стоматології (доц. Сабов М.Ю) медичне право (доц. Попович Т.П.), Вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція (Тимчик В.В.).

Навчання на післядипломній освіті проводиться з використанням клінічних баз: університетська стоматологічна поліклініка, обласна клінічна стоматологічна поліклініка, відділення щелепно-лицевої хірургії обласної клінічної лікарні ім. Новака, відділкова стоматологічна поліклініка ст. Ужгород ДГТО “Львівська залізниця”, стоматологічний центр (Створений при підтримці American International Health Alliance Rotary Club of Corvallis, Oregon USA, Rotary International, Austin Dental Equipment, Burkhart Dental Equipment, Corvallis Sister City Association), та приватні стоматологічні клініки, які обладнані сучасними стоматологічними обладнанням з використанням новітніх технологій.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє проводити навчальний процес, професійне вдосконалення та підвищення рівня кваліфікації лікарів-інтернів та курсантів.

DSC012961

Мікрохірургічна операція на курсах підвищення кваліфікації 

 

Викладачі кафедри  беруть участь в організації міжнародних наукових конференцій з проблем стоматології.

Photo_2

 

V український міжнародний конгрес «Стоматологічна імплантація. Остеоінтеграція»

проф. Суров О.М. (Литва), проф. Варес Е.Я., проф. Політун А.М., член кор. АМНУ Маланчук В.О., проф. Маєвський Я.К. (Польща), проф. Потапчук А.М., проф. Вовк Ю.В., проф. Заблотський Я.В., проф. Дробишев О.Ю. (Москва) та ін.

 З ініціативи проф. Потапчук А.М. у 2002 році вперше в Закарпатті були проведені базисні курси із дентальної імплантології, спільно із Сегедським медичним університетом проф. Іштван Вайдович та фірмою “Денті-Систем” (Угорщина). Знаковою подією для стоматологічної спільноти краю стало проведення ювілейної науково-практичної конференції із міжнародною участю “Сучасна стоматологія та перспективні напрями розвитку” присвячена пам’яті проф. І.П. Горзова – засновнику наукової стоматології Закарпаття, яка відбулася 19-20 жовтня 2012 року в м. Ужгород. Наш лікар-інтерн Михайло Тодавчич, став переможцем міжнародного змагання Призма-чемпіонат 2012 серед претендентів лікарів-стоматологів з України, Росії та Білорусії, яке проводить відома німецька фірма “Денсплай”, з питань практичних навичок естетичної реставрації зубів.

6

 

Вручення нагороди переможцю міжнародного змагання Призма-чемпіонат 2012

 

 Згідно підписаних договорів про співпрацю, проводиться міжнародне співробітництво із стоматологічним факультетом Дебреценського медичного університету (Угорщина) та Кошицького медичного університету (Словаччина).

DSC02198

 

Підписання договору про співпрацю із стоматологічним факультетом Дебреценського медичного університету (Угорщина) (2010 р.).

Основні напрямки наукових досліджень пов’язані з комплексною науковою тематикою кафедри: «Вивчення проблеми біологічного впливу йод-фторного дефіциту в навколишньому середовищі та забруднення територій екосистеми Верхнього Потисся на інтенсивність клінічного перебігу патології щелепно-лицевої ділянки. Сучасні методи діагностики та особливості комплексного лікування»

Спільно з кафедрою твердотільної електроніки з/с Інформаційної безпеки ДВНЗ «Ужгородський національний університет»  виконувались і виконуються фундаментальні наукові теми з державним б’юджетним фінансуванням №реєстрації 0103U001705 “Особливості одержання та властивості нано- та мікроструктурованої кальцій-фосфатними сполуками поверхні титану” (співкерівник – д.мед.н., проф. Потапчук А.М.). Кафедра стоматології є співвиконавцем держбюджетних науково-дослідних пошуково-прикладних розробок з пріоритетними напрямками: нові речовини і матеріали “Фізико-технологічні основи одержання біореактивних неорганічних матеріалів із заданими фізичними властивостями” (№ 0198003104, шифр – ДБ-311), “Особливості одержання та властивості біокерамічних градієнтних структур” та гранту за програмою міждержавного науково-технічного співробітництва України (2М/172-99) – Угорщина (НК-7/99) “Нанокомпозитні матеріали для біомедицини”. Спільний українсько-угорський науково-дослідний проект «Чутливі елементи біосенсорів на основі нанокомпозитних оптичних структур з фотохромними біомолекулами та кальцій-фосфатних біосумісних матеріалів» (керівник – доц. Шаркань Йосип Петрович – Monofibre optical meter for chemical measurement. Y.P. Sharkan, S.O. Korposh, M.Y. Sichka, N.B. Zhitov, J.J. Ramsden. UK Patent Application GB 2428290 A, 24.01.2007 Код КПКВ 2201040 – «Прикладні дослідження та розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ». Спільний українсько-угорський проект науково-технічного співробітництва на 2009–2010 роки “Дослідження та розробка оптичних матеріалів і структур для біосенсорів”. “Біосенсори анестетиків з чутливим елементом на основі фотохромних біомолекулярних нанокомпозитних оптичних структур” на 2011 – 2012рр.Розробка нанокомпозитних чутливих елементів біосенсорів на основі бактеріородопсину з використанням золь-гельних матриць та квантових точок “ на 2013 – 2014 рр.

Для методичного забезпечення навчальних дисциплін та вдосконалення навчального процесу колективом кафедри надруковані: монографія Екологічні аспекти карієсу зубів та хвороб пародонту / Потапчук А.М., Горзов І.П. – 1998., навчальні посібники: Основи стоматології . / Потапчук А.М. – 2006,  Сучасна фізіотерапія та діагностика в стоматології. / Потапчук А.М., Добра П.П., Русин В.В., Рівіс О.Ю. – 2012. с. з грифом МОН від 28.05.2012 р., Алгоритми надання невідкладної медичної допомоги в стоматологічній практиці: навчальний посібник // Жеро Н.І., Маляр-Газда Н.М., Криванич В.М.// 2018,   підручник для лікарів-інтернів: Стоматологія у 2 кн. / М.М.Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова, А.М. Потапчук та ін.. 2013.

У 2010 р. в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» відкрита постійно діюча аспірантура зі спеціальності 14.01.22 – “Стоматологія”.

 Під науковим керівництвом проф. Потапчука А. М. захищено 3 кандидатські дисертації: Русина В.В. “Експериментально-клінічне обґрунтування іммедіат-імплантації та фактори ризику ” (2010 р.), Криванича В.М. на тему Обґрунтування та оцінка ефективності використання системи цирконієвих імплантатів(експериментально-клінічні дослідження) (2015), Рівіса О. Ю. “Апаратурно-хірургічне лікування зубощелепних аномалій з використанням скелетної опори на мініімплантати (експериментально-клінічне дослідження)” (2017 р.). На кафедрі виконуються чотири кандидатські дисертаційні роботи і одна докторська робота:  Алмаші В.М. “Використання фізіоерапевтичних технологій при комплексному лікуванні запальних процесів тканин пародонта у дітей і підлітків в умовах впливу забруднення екосистеми Верхнього Потисся”; Цуперяк С.С. “Клініко-експериментальне обґрунтування вибору і аналіз ефективності використання різних тромбоцитарних концентратів для оптимізації комплексної реабілітації пацієнтів з обтяженим стоматологічним статусом”; Оніпко Є.Л. “Особливості планування імплантації та концепція вибору ортопедичних конструкцій з опорою на дентальні імплантати при реабілітації хворих з повною та частковою вторинною адентією”; Онисько  Ю.М. «Вплив негайного навантаження ортопедичних конструкцій з опорою на дентальні імплантати на успішність реабілітації хворих з дефектами зубних рядів». Докторська дисертація Слинько Ю.О. “Комплексне обгрунтування системи моніторингу адаптаційного потенціалу порожнини рота на етапах виконання дентальної імплантації й прогнозування ризику її ускладнень“.

За період 2019-2020р. опубліковано 8 статей у виданнях індиксованих Scopus: Anatoliy Potapchuk, Vitaliy Rusyn, Myroslav Goncharuk-Khomyn, Victoria Hegedus Prognosis of possible implant loss after immediate placement by the laboratorial blood analysis and evaluation of intraoperatively derived bone samples, Journal of International Dental and Medical Research 2019.; Iryna I Sokolova, Svitlana I German, Tetiana V Tomilina, Yuliia O Slynko, Anatoliy M Potapchuk, Karyna V Skydan, Nataliia M Udovychenko, Possibilities of modern x-ray examination methods for diagnostics of hidden dental caries of approximal localization, Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960), 2019.; Yuliia Slynko, Irina Ivanovna Sokolova, Halyna Gubina-Vakulik, Anatoliy Potapchuk, Iryna Korneyko, Peculiarities of Morphology of Large Salivary Glands in Experimental Animals Under Different Conditions of Motor Activity of Their Mothers During Pregnancy, pesquisa brasileira em e clinica integrada,2019.; Potapchuk, A.M., Melnyk, V.S., Horzov, L.F., Almashi, V.M., Prevention of main dental diseases in children using herbal tea «dentesvita» , Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2019.; Kostenko, Y.Y., Melnyk, V.S., Horzov, L.F., Potapchuk, A.M., Relationship between idiopathic scoliosis of the spine and dentognathic anomalies in adolescents , Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2019.; Rivis, O., Potapchuk, A., Goncharuk-Khomyn, M., Bokoch, A., Use of mini-implant anchorage for second molar mesialization: Comprehensive approach for treatment efficiency analysis, Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada, 2020.-Vol.20. Potapchuk, A.M., Almashi, V.M., Lomnitsky, I.Y., Rusyn, V.V., Hegedush, V., The use of photodynamic therapy in the treatment of dental caries in children of contaminated areas of the ecosystem of the upper tysa region , Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020.; Anatoliy M. Potapchuk, Tereziia P. Popovych, Yevhen Ya. Kostenko, Yana O. Baryska, Vasyl V. Levkulych The right to clone: some aspects of the contemporary discourse, Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020.

Наукове впровадження кафедри: З метою спрямування реалізації державної політики у сфері питань збереження здоров’я людини, розроблений і впроваджений в виробництво функціональний харчовий продукт – фіточай загальнозміцнюючий “Дентесвіта” збагачений йодом та фтором. 

1

Цей функціональний харчовий продукт є джерелом природних вітамінів, мінералів, біоактивних речовин, макро-, мікроелементів йоду та фтору, що створює оптимальні дієтологічні умови для загального зміцнення організму та профілактики основних стоматологічних та йоддефіцитних захворювань, який включений в регіональну програму профілактики  “Здорові зуби, міцне здоров’я – вища якість життя”.

Згідно рішення Вченої Ради та наказу ректора ДВНЗ „Ужгородський національний університет” від 23.01.2018 № 58/1/01-17 на стоматологічному факультеті створений «Навчально-науковий тренінговий центр післядипломної освіти стоматологічного факультету ДВНЗ “УжНУ”».  Директор навчально-наукового тренінгового центру післядипломної освіти стоматологічного факультету ДВНЗ «УжНУ» Потапчук Анатолій Мефодійовичдоктор медичних наук, професор, академік УАН, Мак СІО, член зовнішньої колегії академії наук Угорщини, Заслужений діяч науки і техніки України.

Головним завданням Центру є організаційний супровід безперервного навчання лікарів стоматологів, зубних техніків та медичних сестер-гігієністів щодо надання первинної стоматологічної допомоги на засадах доказової медицини та їх участі в процесі реформування медичної галузі. Практичним сателітом Центру являється – Університетська стоматологічна поліклініка.

По завершенні короткочасних навчальних курсів тематичного вдосконалення слухачам видається сертифікат університетського зразка з атестацією балів безперервного професійного розвитку.

 

 Адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Можайського, 1а, 3 поверх; kaf-stomat-po@uzhnu.edu.ua, stomatkafedra@mail.ru