Ортопедична стоматологія

Як структурно-навчальний підрозділ стоматологіч­ного факультету кафедра ортопедичної стомато­логії була створена 01.09.2011 року, згідно з рішенням Вченої ради ДВНЗ «Ужгородський національний університет», шляхом реорганізації кафедри хірургічної стоматології, щелепно-лицевої хірургії та онкостоматології. У період з мо­менту створення кафедри і до 2016 року кафедру очолював д.мед.н., професор Костенко Є.Я., нара­зі посаду завідувача кафедри займає к.мед.н., доцент Костенко С.Б..

Колектив кафедри – це досвідчені професори, до­центи, асистенти та лаборанти, які забезпечують науково-навчальну діяльність підрозділу, допо­магаючи студентам в освоєнні не тільки базових ортопедичних навичок, а й залучають їх до погли­бленого вивчення сучасних стоматологічних тех­нологій, методів комп’ютерного моделювання, осо­бливостей протезування з використанням високо-естетичних реставрацій та специфіки ортопедичної реабілітації хворих в особливо складних клінічних випадках. Крім того, колектив кафедри активно приймає участь у благодійних акціях, соціальних заходах, спортив­них змаганнях та культурному житті університету.

Професором кафедри Костен­ком Є.Я. засновано Асоціацію судової стоматології України та науково-навчальний центр судової стоматології, який успішно функціонує на базі стоматологічного факультету ДВНЗ «УжНУ» та за­безпечує можливості для реалізації наукових проектів не тіль­ки працівників, але й студентів та молодих вчених.

Працівники ка­федри являються членами таких міжнародних фахових асоціацій як IOFOS (International Organization of Forensic Odonto-Stomatology – Міжнародна Організація Судової Одонто-Стоматології, Італія) та Osteuropa Verein Rechtsmedizin (Німеччина); підтримують тісні наукові та професійні зв’язки із кафедрою анатомії, гістології та правової медицини Університету Фірензе (Флоренція, Італія), ка­федрою судової медицини Університету імені П.Й. Шафарика (Ко­шице, Словаччина), стоматологічним факультетом Університету Рейк’явіка (Ісландія), кафедрою судової медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, Головним бюро судово-медичної експертизи МОЗ України та Київським міським клінічним бюро судово-медичної експертизи.

Співробітники кафедри приймають актив­ну участь у організації науково-практичних та освітніх заходів, зокрема 6-ти міжна­родних стоматологічних конференцій сту­дентів-стоматологів та молодих вчених; у співпраці з Асоціацією судових медиків України організували Міжнародну науко­во-практичну конференцію «Сучасні досяг­нення судово-медичної науки та експерти­зи» (Ужгород, 2015), низку фахових май­стер-класів.

Представники кафедри брали участь у складі наукового комітету конференції  Міжнародної  Асоціації Судової Одонтостоматології, що відбувся у вересні 2017 року в Бельгії,а аспіранти ка­федри – готуються до участі у Міжнародному медичному конгресі у Варшаві в травні цього ж року.

Працівники кафедри, а за сумісни­цтвом члени науково-навчального центру професор Костенко Є.Я. та асистент Гончарук-Хомин М.Ю., є сертифікованими спеціалістами міжнародної програми запровадженої Interpol у галузі ідентифікації осіб за стоматологічним статусом у випадках масових катастроф, що підтверджено відповідними сертифікатами. В даний час, представники кафедри активно займаються розробкою наукового проекту присвяченого комплексній програмі дентальної ідентифікації військовослужбовців та осіб, професійна діяльність котрих пов’язана із ризиком для життя, в умовах воєнних конфліктів та надзвичайних ситуацій.

Весь колектив кафедри ортопедичної стоматології забезпечує всебічну підтримку студентів, молодих вчених, пошукачів та аспіран­тів, формуючи сприятливі умови для повного розкриття наукового потенціалу творчої молоді: на кафедрі заплановано уже більше 10 дисертацій та ряд фундаментальних наукових досліджень, присвячених розробці критеріїв оцінки надання стоматологічної допомоги населенню та підвищення якості надання стоматологічних послуг.

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Клінічна база кафедри представлена 8 клінічними залами із 13 сучасними стоматологічними установками, де викладачі у повній мірі можуть продемонструвати усі особливості клініч­ного прийому та ведення стоматологічних пацієнтів, допомог­ти студентам у освоєнні необхідних клінічних навичок та про­контролювати їх під час проходження клінічної практики. Для забезпечення повного доступу до необхідного інформаційного матеріалу та проведення контролю знань, кафедра обладнана комп’ютерним класом на 10 робочих місць.

Також студенти мають можливість ознайомитися з сучасними методами діагностики, працюючи в кабінеті функціональної діагностики з комп’ютерним ортопантомографом «Planmeca».

На базі кафедри створений навчальний кабінет для проведення занять із дентальної імплантології, який містить фантоми, відео- та фотоматеріали, макромоделі аксесуарів необхідних при протезуванні на імплантатах, діагностичні моделі для відпрацювання студентами методик протезування з опорою на імплантати.

Лабораторні заняття з розділу протезування незнімними суцільнолитими конструкціями зубних протезів проходять у спеціалізованих зуботехнічних лабораторіях, оснащених вакуумними печами для випалу кераміки та апаратами для полімеризації композитів, які обладнані мікрокомп’ютерами. У зуботехнічній ливарні, що обладнана муфельними печами та індукційною ливарною установкою з мікропроцесорним керуванням, студенти знайомляться з технологією литва.

НАУКОВА РОБОТА

Основні напрямки наукової діяльності:

  • вдосконалення способів ідентифікації осіб за стоматологічним статусом;
  • клініко-естетичні особливості незнімного та суцільнолитого знімного протезування;
  • впровадження різноманітних методик протезування при стоматологічній імплантації;
  • розробка програми оптимізації науково-дослідних робіт із використанням комп’ютерних технологій.

За період 2014-2017 р. працівниками кафедри захищено 1 докторську та 2 кандидатські дисертації, які виконувались в рамках науко­во-дослідної тематики кафедри: «Клініко-експериментальне обґрунтування експертної оцінки якості надання стоматологічної допомоги населенню та ідентифікації стоматологічного статусу особи при виконанні судово-медичних експертиз».

У рамках підготовки науково-педагогічних кадрів для вищих медичних закладів освіти України співробітниками кафедри здійснюється рецензування дисертацій, вони беруть участь у роботі експертної комісії та апробаційної ради «Стоматологія», у діяльності Асоціації стоматологів України.

Працівниками кафедри було опубліковано близько 200 статей, ряд науково-методичних роз­робок та низку підручників. Виходячи із особливостей науково­го доробку та специфіки наукового спрямування на кафедрі ор­топедичної стоматології прогресивно продовжує розвиватись перша в Україні школа судової стоматології, яка тісно співпра­цює не тільки із суміжними кафедрами інших університетів України, а й з бюро судово-медичної експертизи та структурни­ми підрозділами закордоном.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

На кафедрі проводиться викладання з профільних дисци­плін по всіх розділах ортопедичної стоматології для студентів стоматологічного факультету: «Пропедевтика ортопедичної стоматології», «Орто­педична стоматологія» для студентів ІІІ, IV, V років навчання, за спеціальністю 7.1101.06 «Стоматоло­гія», «Матеріалознавство та стоматоло­гічне обладнання», «Дентальна рентгенографія» та проведення виробничої практики з ортопедичної стоматології після 4-го курсу.

На базі кафедри здійснюється підготовка висококваліфікованих наукових та педагогічних кадрів через аспірантуру, клінічну ординатуру та магістратуру.

ВИХОВНА РОБОТА

На базі кафедри активно працюють наукові гуртки,  в межах яких проводиться наукова робота серед студентів стоматологічного факультету та молодих вчених кафедри. Результати роботи гуртків представляються студентами не тільки на вітчизняних, а й міжнародних конференціях, з яких вони повер­таються не тільки із новими враженнями, але й з призовими місцями. За останні роки студенти та молоді науковці кафедри вибороли призові місця на більше, ніж 15 вітчизняних конференцій, а також в рамках таких між­народних форумів як International Students Congress (Брно, Чехія) та Dental Congress Georgia-Ukraine (Батумі, Грузія).

Незважаючи на відносно молодий вік кафедри ортопедичної сто­матології, враховуючи усі здобутки, наукові досягнення та колективні пе­ремоги, можна відмітити прогресивний розвиток структурного підрозділу університету, що за короткий період своєї діяльності довів не тільки наяв­ність широкого та значимого потенціалу, а й ствердне бажання його різно­сторонньої реалізації.