Про центр

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ТА НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК

 

Науково-дослідницький і навчальний Центр молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок (надалі Центр) ДВНЗ “Ужгородський національний університет” створено як окремий науковий структурний підрозділ згідно рішення Вченої ради університету від 04.04.2011 року (наказ № 73/01-03) як окремий структурний підрозділ університету для успішного виконання держбюджетних, білатеральних, міжнародних та господарсько-договірних науково-дослідних тем, проведення сучасних фундаментальних і прикладних, у тому числі клінічних досліджень, забезпечення відповідного (сучасного) освітнього рівня молодих кадрів наукового потенціалу. Центр є структурним асоціативним об’єднанням виконавців науково-дослідних робіт на основі спільних наукових та фінансово-економічних інтересів.

Його створено з метою повного та ефективного використання інтелектуального потенціалу відповідного професорсько-викладацького та наукового складу, об’єднання фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, для підвищення кваліфікації і якості професійної підготовки студентів, спеціалістів (науково-педагогічних кадрів), виконання науково-дослідних, навчальних і освітніх робіт у пріоритетних напрямах мікробіології та імунології (біологічного і медичного) спрямування.

Сьогодні в Центрі працює 4 доктори наук, 6 кандидатів наук, 4 наукових співробітники:

директор Центру, зав. кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології, д-р. біол. наук, проф. Бойко Н. В. – неабиякий спеціаліст в галузі молекулярної мікробіології та імунології, що має величезний досвід наукової роботи (стаж наукової роботи більше 33 років, в тому числі 3 роки в США, Університет Пенсильванії);

д-р. хім. наук, проф. Сухарев С. М.завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, у сферу наукових інтересів якого входять: спектроскопічні методи аналізу, використання комплексів в аналітичній хімії, ∙ радіологічні методи аналізу, моніторинг об’єктів довкілля, оцінка екологічного стану об’єктів навколишнього природного середовища;

д-р. фіз.-мат. наук, проф. Дробнич В. Г. – професор кафедри землевпорядкування та кадастру, займається нетривіальним аналізом даних, статистикою та геоінформаційними системами;

д-р. мед. наук Кополовець І. І. – нещодавно захистив докторську дисертацію на тему «Клініко-лабораторне та інструментальне обґрунтування хірургічного лікування атеросклеротичних уражень гілок дуги аорти з метою лікування та профілактики гострих порушень мозкового кровообігу» та активно продовжує згадані дослідження, в тому числі в Словаччині;

канд. біол. наук Юсько Л. С. – працювала у відділі клітинних систем в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України та Закарпатському територіальному центрі карантину рослин ІЗР НААН України, займається розробкою та впровадженням нових біопрепаратів;

канд. біол наук, доц. Симочко Л. Ю. – фахівець у галузі енвайронментальної мікробіології, проводить аутекологічні та синекологічні дослідження мікробіоти наземних та водних екосистем;

канд. мед. наук, доц. Чендей Т. В. – спеціаліст по серцево-судинним захворюванням, приймає активну участь у проведенні клінічних експериментів, в тому числі когортних досліджень;

канд. фарм. наук Вракін В. О. – менеджер з впровадження та адміністрування медичної інформаційної системи Dr. Elex на території Закарпаття, займається її впровадженням в Центрі та автоматизацією його процесів;

канд. фарм. наук, доц. Девіняк О. Т. – завідувач кафедри фармацевтичних дисциплін, займається комп’ютерним моделюванням нових лікарських препаратів та прогнозуванням розвитку патологій;

канд. техн. наук, доц. Поліщук В. В. – спеціаліст в галузі інформаційних технологій та маркетингових досліджень, займається розробкою технології комплексного оцінювання медичних стартапів для підтримки прийняття рішень щодо їх фінансування;

н. с. Тимощук С. А. – закінчила біологічний та хімічний факультети УжНУ, займається мікробіологічним аналізом взірців;

н. с. Мелешко Т. В. – спеціаліст з мікробіології та імунології, закінчила біологічний факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова з спеціальності «Мікробіологія», готує до захисту дисертаційну роботу на тему: «Індигенна мікробіота людини, її структурні компоненти та метаболіти як потенційні епігеномні модифікатори»;

н. с. Паллаг О. В. – експерт зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”, готує до захисту дисертацію на тему «Нові антимікробні препарати для попередження формування біоплівок умовно-патогенними бактеріями у харчовій індустрії»;

н. с. Рукавчук Р. О. – аспірант 3 року навчання зі спеціальності біологія, працює над впровадженням біоінформаційних підходів, створенням інформаційних систем та дисертаційною роботою «Інформаційна система коригування мікробіому людини за допомогою мікроорганізмів та їстівних рослин» .

В Центрі також працюють інженери Соколов О. О. та Бакша Г. П., що забезпечують якісне та належне виконання досліджень, підготовку матеріалів та приладів до їх проведення.

 

2. Колектив Центру працює над наступними фундаментальними та прикладними науково-дослідними роботами: 

1) мікробіологічний аналіз із повною характеристикою ізолятів, що базується на сучасних методах: секвенування, ПЛР та ін.; 

2) відбір, розробка, тестування і впровадження в медицині, сільському господарстві та харчовій промисловості нових цільових (специфічних) протимікробних препаратів та засобів; 

3) пошук нових методів раннього виявлення (ранніх біомаркерів) некомунікативних захворювань людини (ожиріння, ЦД 2 типу, ССЗ, юнацької депресії тощо); 

4) дослідження впливу харчових антигенів і «здорових» дієт (функціональних, традиційних персоніфікованих, елементарних) на людський організм. 

Для цього науковцями Центру вирішуються такі задачі: 

1) статистична обробка клінічних даних та їх інтерпретація з використанням біоінформаційних підходів; 

2) розробка нових моделей для лікування та діагностики мікробіому людини, в тому числі за допомогою методів машинного навчання; 

3) створення адекватних баз даних; 

4) дослідження вмісту біологічно активних речовин в харчових продуктах регіону; 

5) in vitro та in vivo тестування біопрепаратів, проведення клінічних випробувань; 

6) дослідження стану навколишнього природного середовища, його впливу на організм людини та пошук відповідних синергій.

 

Обладнання Центру

На даний момент в Центрі наявне усе базове обладнання для проведення досліджень різних напрямків. 

Генетичні дослідження (ПЛР) виконуються з використанням системи ПЛР в реальному часі (AriaMx Agilent Technologies), боксів для стерильних робіт із ДНК/РНК, спектрофотометра/флуориметра з кюветним модулем DS-11 FX+ (DeNovix Inc.), твердотільного термостата TDB-120 (Biosan), мініцентрифуги-вортекс FV-2400 Microspin, термошейкера для пробірок Еппендорф і ПЛР-планшета, TS-100 (Biosan), гомогенізатора Genie, комплекта з 3-х одноканальних дозаторів змінного об’єму та портативного електричного аспіратора A-23B, Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. (Китай). 

Мікробіологічні дослідження проводяться з використанням ламінарної шафи IІ класу мікробіологічного захисту, LA2-4A1 “Esco Micro Ptc. Ltd.”, магнітного шейкера (Biosan TS-100 та OS-20), світлового (тринокуляр MICROmed XS-2610, бінокуляр MicroOptix MX-20) і люмінесцентного (Primo Star FL iLED Carl Zeiss) мікроскопів, вортексу V3, ELMI, денситометру DEN-1, BioSan, центрифуги у т.ч. MiniSpin (Ependorff) та Hermle Z300 із охолоджувачами та планшетними насадками, автоклавів, дистилятора, термостатів, стерилізаторів, CO2 інкубатора, анаеростата, моно- і багатоканальних дозаторів (BioHit і BOECON), низькотемпературних морозильних камер -20°С і -80°С (ХНТ-У), генератора льоду тощо. І 

Імунологічний напрям досліджень забезпечується наступним обладнанням: автономний мікропланшетний рідер Elx800 (BioTek) та автоматичний промивач 96-луночних планшетів IW-8.