Наукові праці

Виклики, на які спрямована діяльність як можливості для розвитку

Необхідність досліджень мікробіому людини

Більшість сучасних підходів у П4 медицині базуються на доведених сьогодні уявленнях, що саме персональний мікробіом є ключем до формування і підтримки особистого здоров’я людини, а відтак і інструментом попередження низки інфекційних та неінфекційних захворювань.

Проблемою дослідження мікробіому є складність відстеження його щоденних змін внаслідок впливу і взаємодії на нас сумарної кількості різноманітних зовнішніх факторів.

Поняття «нормальний» оральний чи кишковий мікробіом охарактеризувати вкрай складно ще й з огляду на те, що діагностичним є не стільки визначене співвідношення різних представників мікробіому, а скоріше його функціонування або ж «функціом».

Наші наукові дослідження якраз і спрямовані на:
розробку комплексного підходу для оцінки і врахування місцевих (епігенетичних) факторів ризику у диференціюванні мікробіому будь-якого індивідууму;

 • створення композиційних баз даних продуктів харчування як одного із найбільш сильних факторів модулювання мікробіому

 • напрацювання біоінформаційних підходів для коректної інтерпретації особливостей індивідуального мікробіому з метою здійснення ранньої діагностики некомунікативних хвороб (ожиріння, ЦД 2 типу, ССЗ, юнацької депресії тощо);

 • розробку нових фармацевтичних препаратів (фармабіотиків) та інноваційних функціональних продуктів харчування спрямованого призначення з доведеною клінічно ефективністю і з наперед заданими властивостями;

 • обґрунтування можливості персоніфікованого харчування;

 • пропозицію нової стратегії профілактики і лікування захворювань з врахуванням стратифікації пацієнтів і застосуванням біомаркерів нового покоління.

Колектив кафедри працює над пошуком біомаркерів нового покоління, що базується на відкритті пов’язаних кореляційно характеристичних співвідношень показників того чи іншого стану для певного індивідууму і враховують при цьому сукупність параметрів як от:

1) індивідуальний мікробіом;

2) біохімічні показники;

3) імунний статус, релевантний до віку, статі;

4) психічне здоров’я, рівень стресу;

5) фізичну активність;

6) соціально-економічний статус;

7) харчові вподобання.

 

Для цього нами вирішуються такі задачі

 

 • правильна математично-доведена вірогідна інтерпретація клінічних даних людини, обмежені дані про когорти або результати з прямо протилежними даними та рекомендаціями;

 • складність структури харчових продуктів і, отже, мала ймовірність забезпечити точне прогнозування очікуваного ефекту на корекцію мікробіому людини, яка пов’язана або модульована через імунну відповідь на стан всього організму;

 • коректна інтерпретація даних персонального мікробіому людини;

 • створення адекватних баз даних;

 • пошук синергії між «екологічними» (всі види забруднення, такі як пестициди, антибіотики, а також погане харчування рослин та інші зовнішні чинники) та власне «індивідуальними» (поведінка, культура їжі, соціально-економічний стан, освіта) факторами, які додатково впливають на унікальні індивідуальні характеристики, фізіологічно визначені «генами», психічним здоров’ям, конституціями тіла тощо.

Необхідність впровадження ІТ та розвитку біоінформатики

Інтерпретація окремих даних мікробіому з іншими релевантними та вирішальними факторами (доказові та кореляційні біомаркери, врахування віку, статі, показника особистого стану здоров’я, особистих харчових потреб, даних щодо складу їжі, специфіки способу життя, культурні уподобання, умови навколишнього середовища тощо), що може здійснюватися виключно за допомогою біоінформатики.

Крім того, важливо створити бази даних харчових продуктів. Застосування останніх допомогло б розвитку:

 

 • національної стратегії харчування населення;

 • безпеки харчових продуктів;

 • спортивного харчування;

 • громадського харчування;

 • здорового способу життя;

 • харчової промисловості (наприклад, розробка продукту та маркування харчових продуктів);

 • персоніфікованого харчування.

 • Таким чином вдалось би гармонізувати велику кількість даних, яка включає в себе всі істотні аспекти стану здоров’я людини та інші відповідні бази даних за допомогою методів та інструментів машинного навчання.

Соціальний аспект наших НДР полягає в нашому внеску в розвиток циркулярної біоекономіки на Закарпатті, як основи для підвищення економічного потенціалу, екологічної стійкості та росту кількості робочих місць.

Регіони, які передбачають біоекономіку як основний процвітаючий сектор у своїх стратегіях інтелектуальної спеціалізації забезпечують свій стійкий та прогресивний розвиток на роки. Процеси використання ресурсів утилізації (сільськогосподарська біомаса та органічні відходи) повинні бути призначені для інноваційних ланцюгів (біопластики, біоенергетики, біопалива другого покоління, біологічних добрив) – а у нашому випадку є сировиною БАР, що входять до складу фармабіотиків.

ІІ. Методична робота

Підготовка до видання конспектів лекцій: розроблено електронні ресурси завантажено увесь необхідний навчально-методичний матеріал (конспекти лекцій, презентації, додаткові наукові матеріали, підручники, робочі зошити обома мовами – для студентів, що вивчають дисципліну мікробіологія, вірусологія, імунологія і медична мікробіологія національною мовою та для англомовних студентів – англійською (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=342560582797258&set=gm.683340388495282&type=3&theater&ifg=1)

Випущено ряд традиційних методичних робіт, серед них найбільш вагомими є 1) підручник – теоретичний курс дисципліни Мікробіологія, вірусологія, імунологія англійською та 2) Методичні рекомендації (класичні) для практичних робіт. Підготовано і реалізовано (надруковано) методичні роботи, що втілюють оригінальні авторські підходи з метою підвищення заінтересованості студентів та збільшення успішності (ефективності) і осучаснення навчання англомовних та україномовних студентів – а саме напрацьовано 2 методичних посібники до практичних занять у вигляді протоколів – робочих зошитів, 2 типи навчальних карт – для суміжних дисциплін – фармакології та біохімії, та мікробіологічні комікси – для полегшеного засвоєння дисципліни та у співавторстві з студентами з нижчим за середній рівнем засвоєння дисципліни (з метою зростання інтересу та активного залучення до навчання):

За 2019 рік підготовано

1. Робочий зошит для практичних занять з курсу «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» для студентів спеціальності «Стоматологія». Розділ «Загальна бактеріологія. Інфекція. Імунітет» Частина 1. Автори: Бойко Н. В., Тимощук С. А., Мелешко Т. В., Паллаг О. В. Ужгород. – 2019. – 89 с.

2. Робочий зошит для практичних занять з курсу «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» для студентів спеціальності «Стоматологія». Розділ «Спеціальна мікробіологія. Вірусологія» Частина 2 – 3. Автори: Бойко Н. В., Тимощук С. А., Мелешко Т. В., Паллаг О. В.Ужгород. – 2019. – 103 с.

3. Посібник «Дивовижний світ: мікроб і я (КОМІКСИ)». Автори: Тимощук С., Мелешко Т., Бойко Н. і за участю 25 студентів. Ужгород. – 2019. –  62 с.

4. Збірник тестових завдань з мікробіології, вірусології та імунології для студентів стоматологічного факультету. Автори: Бойко Н. В., Тимощук С. А., Мелешко Т. В., Паллаг О. В. Ужгород. – 2019. –80 с. 

5. «Flash Cards: Microbiology, virology and immunology». Authors: Meleshko Tamara, Boyko Nadiya. – Uzhhorod. – 2019. – 200 p.

Такі ж матеріали готуються і будуть надруковані у наступному році з дисциплін: гістології, фармакології та біохімії.

ІІІ. Наукова робота

Бойко Н.В. є активним науковцем, приймала участь у виконанні більше 45-ти проектів (прикладного і фундаментального спрямування), в тому числі 22 міжнародних фінансованих ЄС та білатеральних. 

Кандидат наук з 1994 року (диплом № КН 004978). Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності мікробіологія присвоєно у 1995 році (атестат № СН 002450). Доктор наук з 2010 року (диплом № ДД 008049).2017-2019 рік,

Наукові теми 

ДБ, “Впровадження нових підходів у створення та використання сучасних фармабіотиків”, ДФФД “Створення імунобіотиків на основі лактобацил для профілактики та лікування інфекційно-запальних хвороб сечостатевої системи”, номер державної реєстрації 0118U000905, H2020 SKIN” Мережа знань та інновацій про короткі ланцюжки постачання харчових продуктів, реєстраційний номер 728055.

КНИГИ:

1. Болажі Ш. Szennyeződések, szennyezők, hatások a felső-tisza vidék ökológiailag érzékeny területein // Під ред. Болажі Ш., Бойко Н. – Nyiregyhaza: NKTH, 2007. – 329 с.

2. Забруднювачі та їх впливи на екологічно-вразливі екосистеми верхнього Потисся / Під. ред. Н. Бойко та Ш. Балажі. – Ужгород-Ніредьгаза: Bessenyei Győrgy, 2008. – 380 с.

3. Cebra J. J. The role of mucosal microbiota in the development, maintenance, and pathologies of the mucosal immune system / J. J. Cebra, H.-Q. Jiang, N. V. Boyko, H. Tlaskalova-Hogenova // In Mucosal Immunology, 3rd edition. – Elsevier Press, 2005. – P. 335–368.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

Бойко Н. В. Навчальний посібник «БАКТЕРІОЛОГІЯ ТА МІКОЛОГІЯ» для самостійної роботи та практичних занять з курсу «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» для іноземних студентів 2 курсу медичного факультету. Мелешко Т., Ляшина К, Баті В., Бойко Н. – К: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017 – 252с.

СТАТТІ (останні 10 років) 2008

1. Halasz J. L. Microorganism and enzyme activities in the soil of landfill sites of Bereg county / J. L. Halasz, I. Chonka, M. T. Dobronу, N. Boyko, S. Balazsy // J. Archives of Agronomy and Soil Science. – 2008. – Vol. 54, No. 5. – P. 465-479.

2. Бойко Н. В. Коменсальна мікрофлора слизистих оболонок в процесах модуляції профілактичних та імунних властивостей організму / Н. В. Бойко // Бюлетень “Ветеринарна біотехнологія”. – 2008. – Т. 2, №13. – С. 7-23.

3. Лукачинець Л. Ю. Антибактеріальна активність комплексних сполук нітрату кадмію (ІІ) з нітробензгідразидами / Л. Ю. Лукачинець, С. Ю. Чундак, Н. В. Бойко// Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. – №3. – С. 75-81.

4. Чонка І. І. Ферментна активність забруднених важкими металами ґрунтів Закарпатської області / І. І. Чонка, С. Ю.Чундак, В. П.Стефурак, Н. В. Бойко // Наукові записки. Серія: Біологія. – 2008. – №4 (38) – С. 87–95. 2009

5. Boyko N. V. Commensal bacteria against the dominant agents of the nosocomial infectious diseases: the concept / N. V. Boyko, V. O. Petrov, A. Kulja, H. M. Koval, I. Kalapos, E. Rajnavolgyi // microCad. – Health Science. – NKTH. – 2009. – Р. 7–11.

6. Boyko N. V. Bacilli and Lactobacilli based preparations in regulation of the thyroid gland functions / N. V. Boyko, I. Zayachuk, H. Koval, A. Kulja, Z. Fabry // microCad. – Health Science. – NKTH. – 2009. – Р. 13–17. 2010

7.  Kulja A. Peculiarities and statistical investigation of food consumption in Ukraine / A. Kulja, M. Mudryk, T. Symochko, L. Bugyna, N. Koval, A. Tereshchenko, N. Boyko // Acta Medicinae et Sociologica. – 2010. – Vol.1, №.1 – P.23–31. 2011

8. Коваль Г. М. Використання полімеразно-ланцюгової реакції для ідентифікації мікроорганізмів / Г. М. Коваль, Н. В. Бойко, Т. М. Сіліна // Актуальні питання біології, екології та хімії, електронний ресурс. – 2011. – №1. – С. 4–9.

9. Куля А. Ф. Порівняльний аналіз методів визначення антибіотикочутливості умовно-патогенних бактерій – збудників опортуністичних інфекцій людини / А. Ф. Куля, Ю. Сабо, Г. М. Коваль, Н. В. Бойко // Мікробіологічний журнал. – 2011. – Т. 73, № 5. – С. 47-53. (SCOPUS, IF=0.027).

10. Коваль Г. М. Вивчення патогенезу різних форм клебсієльозної інфекції на експериментальних моделях та протиклебсієльозної ефективності штаму 1119 Bacillus subtilis / Г. М. Коваль, Н. В. Бойко // Науковий вісник Ужгородського національного університету, серія “Медицина”. – 2011. – № 42. – С. 120-128.

11. Koval G. N. For application of biological product to improvement of farms microbial coenosis / G. N. Koval, N. V. Boyko, T. N. Silina // Актуальні питання біології, екології та хімії, електронний ресурс. – 2011. – №1. – С. 76-81. 2012

12. Коваль Г. М. Вивчення дії фітонцидів на культури клебсієл клінічного і рослинного походження / Г. М. Коваль, Г. К. Палій, Н. В. Бойко // Biomedical and Biosocial Anthropology: Official Journal of the International Academy of Integrative Anthropology. – 2012. – № 18. – C. 110–113. 2013

13. Dilis V. Definition and documentation of traditional foods of the Black Sea Area Countries: potential nutrition claims / V. Dilis, A. Trichopoulou, E. Vasilopoulou, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, S. Fedosov, O. Hayran, M. Jorjadze, D. Karpenko, H. Costa, P. Finglas // Journal of the Science of Food and Agriculture. – 2013. – Vol. 93. – P. 3473–3477. (IF=1.759).

14. Costa H. New nutritional composition data on selected traditional foods consumed in Black Sea Area countries / H. Costa, T. Albuquerque, A. Sanches-Silva, E. Vasilopoulou, A. Trichopoulou, F. D’Antuono, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, S. Fedosov, O. Hayran, D. Karpenko, Z. Kilasonia, P. Finglas // Journal of the Science of Food and Agriculture. – 2013. – Vol. 93. – P. 3524–3534. (IF=1.759).

15. Albuquerque T. Traditional foods from Black Sea region as a potential source of minerals / T. Albuquerque, H. Costa, A. Sanches-Silva, M. Santos, A. Trichopoulou, F. D’Antuono, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, K. Fedosova, D. Karpenko, Z. Kilasonia, B. Koçaoglu, P. Finglas // Journal of the Science of Food and Agriculture. – 2013. – Vol. 93. – P. 3545–3557. (IF=1.759).

16. Woodcock M. Bioactive-rich extracts of persimmon but not nettle, Sideritis, dill or kale, increase enos activation and NO bioavailability and decrease endothelin-1 secretion by human vascular endothelial cells / M. Woodcock, W. Hollands, A. Konic-Ristic, M. Glibetic, N. Boyko, B. Kocaoglu, P. Kroon // Journal of the Science of Food and Agriculture. – 2013. – Vol. 93. – P. 3574–3580. (IF=1.759).

17. Konic-Ristic A. Effects of bioactive-rich extracts of pomegranate, persimmon, nettle, dill, kale and Sideritis and isolated bioactives on arachidonic acid induced markers of platelet activation and aggregation / A. Konic-Ristic, T. Srdic-Rajic, N. Kardum, V. Aleksić-Veličković, P. Kroon, W. Hollands, P. Needs, N. Boyko, O. Hayran, M. Jorjadze, M. Glibetic // Journal of the Science of Food and Agriculture. – 2013. – Vol. 93. – P. 3581–3587. (IF=1.759).

18. Hollands W. J. Lack of effect of bioactive-rich extracts of pomegranate, persimmon, nettle, dill, kale and Sideritis and isolated bioactives on platelet function / W. J. Hollands, S. Saha, O. Hayran, N. Boyko, M. Glibetic, A. Konic-Ristic, M. Jorjadze, P. A. Kroon // Journal of the Science of Food and Agriculture. – 2013. – Vol. 93. – P. 3588–3594. (IF=1.759).

19. Брехлічук П. П. Біологічна деконтамінація відбитків виготовлених із різних стоматологічних матеріалів / П. П. Брехлічук, В. О. Петров, В. В. Баті, О. Б. Левчук, Н. В. Бойко // Мікробіологіний журнал. – 2013. – №2 (том 75). – С. 72–79. (IF=0.027).

20. Мудрик М. Р. Особливості мікробної безпеки традиційних страв із рослин / М. Р. Мудрик, І. І. Кутчак, В. О. Петров, В. В. Баті, Н. В. Маркуш, О. Б. Левчук, Н. В. Бойко // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2013. – № 1 (46). – С. 157–161.

21. Чендей Т. В. Вплив споживання кропиви на ендотенліальну функцію та маркери сердцево судинного ризику в групах високого ризику: рандомізоване контрольоване дослідження / Т. В. Чендей, М. В. Рішко, Н. В. Бойко // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2013. – № 1 (46). – С. 51-56.

22. Yamchuk A. Issues of the Ukranian agribusiness industry and ways of their solution / A. Yamchuk, N. Boyko, A. Kushnir, G. Zadorozhnaja // Agro-industry: challenges and innovative solutions. – 2013. – P. 131-143.

23. Sanches-Silva A. Carotenoids, vitamins (A, B2, C and E) and total folate of traditional foods from Black Sea Area countries / A. Sanches-Silva, T. G. Albuquerque, Р. Finglas, Т. Ribeiro, А. Valente, Е. Vasilopoulou, А. Trichopoulou, І. Alexieva, N. Boyko, C. E. Costea, O. Hayran, M. Jorjadze, L. Kaprelyants, D. Karpenko, L. F. D’Antuono, H. S. Costa // J Sci Food Agric. – 2013. – Nov. 93(14): 3545-57.

24. Danesi F. Bioactive-rich Sideritis scardica tea (mountain tea) is as potent as Camellia sinensis tea at inducing cellular antioxidant defences and preventing oxidative stress / F. Danesi, S. Saha, P. A. Kroon, M. Glibeti, A. Konic-Risti, L. F. D’Antuonoa, A. Bordoni // J Sci Food Agric. – 2013. Vol. 93. – P. 3558–3564.

25. Bene K. How human monocyte-derived dendritic cells develop and respond to inflammatory stimuli in the gut / K. Bene, A. Gregus, Z. Debreceni, N.  Boyko, E. Rajnavolgyi // www.frontiersin.org/MyFrontiers/Events/AbstractDetails.aspx?ABS_DOI=10.3389/conf.fimmu.2013.02.00242 2014

26. Chendey T. Six weeks ingestion of polyphenol-rich Urtica dioica and Sideritis scardica does not influence endothelial function, blood pressure or lipid profile in patients with coronary artery disease or at high cardiovascular risk; a randomised controlled trial / T. V. Chendey, M. V. Rishko, N. V. Boyko, P. A. Kroon // Укр. мед. часопис. – Киiв, 2014. – N1. – С. 132–136.

27. Coman M. M. In vitro evaluation of antimicrobial activity of Lactobacillus rhamnosus IMC 501, Lactobacillus paracasei IMC 502 and SYNBIO against pathogens / M. M. Comn, M. C. Verdenelli, C. Cecchini, S. silvi, C. Orpianesi, N. Boyko, A. Cresci // Journal of Applied Microbiology. – 2014. – P. 1-10. (IF = 2.196). 2015

28. Мokrozub V. V. The role of beneficial bacteria wall elasticity in regulating innate immune response / V. V. Мokrozub, Liudmyla M. Lazarenko, L. M. Sichel, L. P. Babenko, P. M. Lytvyn, O. M. Demchenko, Yu. O. Melnichenko, N. V. Boyko, B. Biavati, D. Di Gioia, R. V. Bubnov, M. Ya. Spivak // The EPMA Journal. – 2015. – Vol. 6(1):13 DOI 10.1186/s13167-015-0035-1. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26110044

29. Bubnov R. V., Spivak M. Ya., Lazarenko L. M., Bomba A. and Boyko N. V. Probiotics andimmunity: provisional role for personalized diets and disease prevention // EPMA J. – 2015. – Vol. 6. – P. 14. doi:10.1186/s13167-015-0036-0 Available at: http://www.epmajournal.com/content/6/1/14 2016

30. Bati V. V. The microbial diversity and its dynamics in the ethnic fermented foods of the Black sea region / V.V. Bati, N.V. Boyko // Мікробіол. журн. – 2016. – Т. 78, № 5. – C. 53 – 64.

31. Баті В. В. Біологічні властивості штамів лактобактерій виділених із продуктів харчування рослинного походження та їстівних рослин / В. В. Баті, Н. В. Бойко // Жур.”ScienceRise: Biological Science”. – 2016. – Т.25, №8/1. – С.6-14. 2017

32. Bene, K., Varga, Z., Petrov, V. O., Boyko, N., & Rajnavolgyi, E. (2017). Gut Microbiota Species Can Provoke both Inflammatory and Tolerogenic Immune Responses in Human Dendritic Cells Mediated by Retinoic Acid Receptor Alpha Ligation. Frontiers in Immunology, 8, 427. http://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00427

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ: 

1. Boyko N.A talaj szennyeződése a Felső-Tisza-vidéken: a mikroorganizmusok szerepe a szennyeződések bioiindikációjában és a homeosztázis szabályozásában [Contamination of soil in Upper Tisza valley: the role of microorganisms in bioindication and in regulation of homeostasis] / N. Boyko, I. Chonka, H. Koval, A. Kolesnyk, O. Kolesnyk, S. Balázsy // In: Simon L. (ed.). Soil Science Migrant Session. “Soil-water-environment”. Soil Protection-special issue. ISSN: 1216-9560. ISBN: 978-963-9909-03-8 (Nyiregyhaza, May 28-29, 2008). – 2008 – P. 349-358.

2. Petrov V. O. Indigenous human microflora and anaerobic agents: interaction and etiological role in nosocomial diseases of hospitalized patients / V. O. Petrov, J. Szabo, A. Kulja, H. Koval, I. Kalapos, N. V. Boyko // Proc. 9th Biennial Congress of the Anaerobe Society of the Americas (June 24-27, 2008, California, USA). – 2008. – р. 22.

3. Boyko N. V. Nosocomial infections in clinical units from Ukrainian-Hungarian transborder area: current state, ecological aspects and novel strategy for its prevention / N. V. Boyko, V. O. Petrov, J. Szabó, A. Kulja, H. M. Koval, І. Kalapos // microCAD 2008: International Scientific Conference, Section R “Health Science”. – 2008. – P. 7-14.

4.  Boyko N. Commensals of Mucous Surfaces Used to Control Nosocomial Diseases: Efficacy and Possible Acting Mechanisms / N. Boyko, J. Szabo, H. Koval, A. Kulja, K. Kritsky, I. Kalapos, E. Rajnavolgyi // Proc. 13th ICID (Kuala Lumpur, Malaysia, June 19-22, 2008). – 2008. – р. 138.

5. Boyko N. V. The main self protecting mechanisms of host mucosal response maintained by benefit bacteria / N. V. Boyko // Proc. International Probiotic Conf. “Probiotics for the 3rd Millenium” (June 4-7, 2008, High Tatras, Slovak Republic). – 2008. – р. 9.

6. Boyko N. Involvement of certain commensals present on mucosal surfaces and infectious components in regulatory mechanisms of inflammation / N. Boyko, H. Koval, K. Krytska, G. Wu, A. Gregus, E. Rajnavölgyi // Proc. 6th International Congress on Autoimmunity (Porto, Portugal, September 10-14, 2008). – 2008. – р. 11. 2009

7. Boyko N. V. The role of mucosal microbiota in the development and maintenance of mucosal immune system / N. V. Boyko, E. Rajnavolgyi // Food and Function, IC. – 2009. – Р. 17. 2010

8. Boyko N. V. Molecular-cellular mechanisms involved in hemostatic regulation of mucosal barriers caused by comensal bacteria and their antigens / N. V. Boyko, V. O. Petrov, K. V. Krytska, D. E. Kobuley, A. Kulja, E. Raynovolgyi // The 10th Biennial Congress of the Anaerobe Society of the Americas, 7-10 July 2010. –  Philadelphia PA, USA, 2010. – P. 24.

9. Boyko N. V. Early studies of traditional foods in Ukraine within the framework of the “BaSeFood” project: first results and prospects / N. V. Boyko, M. R. Mudryk // 14th International Biotechnology Symposium and Exhibition, 14-18 September 2010. –  Rimini, Italy, 2010.

10. Boyko N. Key Microbial Players in Initiating, Developing and Maintaining of the Specific Immune Response in the Mucous Sites: From Theory to Practice / N. Boyko // GME 2010, 9-11 November 2010. –  Kosice, Slovak Republic, 2010. – P. 10—11. 2011

11. Boyko N. Beneficial Bacteria in Traditional Fermented Products from Black Sea Area Countries and their Interaction with Gut Microbiota – Findings of BaSeFood Project / N. Boyko, L. Buhyna, Yu. Rusyn, V. Petrov // International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC2011 14th-16th June 2011 – Kosice, 2011. – p. 17-18.

12. Boyko N. V. Key-microorganisms in food quality food safety of traditional dishes and drinks prioritized within BaSeFood project / N. V. Boyko, M. Mudryk, L. Buhyna,V. Petrov,A. Pauk,A. Dolgikh,I. Kutchak // Abstract. 11th European nutrition conference fens Madrid 2011. Material Proceedings. – Madrid, 2011 – р. 233.

13. Boyko N. V. Traditional foods of plant origin maintain the mucosal immune response via its prebiotic effect on gut microbes / N. V. Boyko, A. Dolgikh,L. Buhyna,I. Kutchak, M. Mudryk // Abstract. 11th European nutrition conference fens Madrid 2011. Material Proceedings. – Madrid, 2011 – p. 5.

14. Boyko N. Host-bacterial interaction and influence of beneficial bacteria on mucosal immune responses against opportunistic/enteric pathogens: possible cellular molecular mechanisms and practical approaches. /N. Boyko // The Joint Meeting of XVIIth International; Symposium on Gnotobiology and the XXXIVth Congress of the Society for Microbial Ecology and Diseases. – Navios Yokohama, November, 20-23, 2011. – Yokohama, Japan, 2011. – P. 109-111.

15. Costa H. S. New nutritional data on selected traditional foods from Black Sea area countries / H. S. Costa, T. G. Albuquerque, A. Sanchaes-Silva, E. Vasilopoulou, A. Triholopoulou, F. D’Antuono, I. Alexieva, N. Boyko, K. Fedosova, D. Karpenko, Z. Kilasonia, B. Kocaoglu, A. L. Stroia, P. Finglas // 9th International food data Conference, Norwich, UK, September 14-16, 2011. – Norwich, UK, 2011. – P. 46-47.

16. Costa H. S. Riboflavin content in selected traditional foods from Black Sea Region countries / H. S. Costa, C. Flores, A. Sanchaes-Silva, T. Albuquerque, M. Santos, E. Vasilopoulou, A. Triholopoulou, F. D’Antuono, I. Alexieva, O. Hayran, L. Kaprel’yants, D. Karpenko, Z. Kilasonia, N. Koval’, A. L. Stroia, P. Finglas // 9th International food data Conference, Norwich, UK, September 14-16, 2011. – Norwich, UK, 2011. – P. 158-159.

17. Albuquerque T. G. Proximate composition of plant origin traditional foods from Black Sea Area Countries / T. G. Albuquerque, H. S. Costa, A. Sanchaes-Silva, C. Mota, T. Fontes, M. Santos, E. Vasilopoulou, A. Triholopoulou, F. D’Antuono, I. Alexieva, K. Fedosova, D. Karpenko, Z. Kilasonia, B. Kocaoglu, N. Koval’, A. L. Stroia, P. Finglas // 9th International food data Conference, Norwich, UK, September 14-16, 2011. – Norwich, UK, 2011. – P. 156-157.

18. Finglas P. Determination of total folate content in traditional foods from Black Sea Area countries / Р. Finglas, T. G. Albuquerque, M. Roe, A. Sanches-Silva, E. Vasilopoloulou, A. Trichopolulou, F. D’Antuono, I. Alexieva, L. Kaprel’yants, D. Karpenko, Z. Kilasonia, B. Kocaoglu, M. Mudryk, A. L. Stroia, H. S. Costa. // 9th International food data Conference, Norwich, UK, September 14-16, 2011 – P.154-155.

19. Dolgikh A. The role of microorganisms and their metabolites in determining functional properties of traditional foods. / A. Dolgikh, A. Pauk, L. Buhyna, I. Kutchak, Yu. Rusyn, M. Mudryk, N. Boyko // 9th International food data Conference, Norwich, UK, September 14-16, 2011. – Norwich, UK, 2011. – P. 48. 2012

20. Mudryk M. Plant components of traditional dishes as potential source pathogenic and conditionally pathogenic bacteria / M. Mudryk, I. Kutchak, O. Levchuk, I. Alexieva, O. Hayran, N. Boyko // International Scientific Conference Phyto-apitherapy: Achievements and Prospects, Uzhhorod, 20-21 April 2012. – Uzhhorod, 2012. – p. 205 – 209.

21. Markush N. Influence of Iodis-K (concentrate) on microbial gut coenoses of BALB/C immunocompetent mice / N. Markush, V. Petrov, V. Bati, O. Ganuch, N. Boyko // International Scientific Conference Phyto-apitherapy: Achievements and Prospects, Uzhhorod, 20-21 April 2012. – Uzhhorod, 2012. – p. 150 – 155.

22. Melnuk V. Oral microbiota of children with periodontal disease and dental caries / V. Melnuk, E. Dyachuk, O. Levchuk, R. Kazakova, N. Boyko // International Forum «St.-Petersburg – Gastro-2012», 14–16 May 2012. – p.58.

23. Boyko N. Identification of microorganisms that may contribute to the safety and quality of traditional foods and beverages consumed in the Black Sea region / N. Boyko, O. Levchuk, M. Mudryk, I. Kutchak, A. Dolgikh, V. Bati, M. Jorjadze, D. Karpenko, T. Sapundzhieva, I. Alexieva, O. Hayran, B. Kocaoglu, P. Kroon, H. Costa // 2nd Kiel Food Science Symposium. – Kiel, 22-23 May 2012 – Kiel, 2012. – p. 19.

24. Boyko N. Traditional Foods of Black Sea Region countries as potential sources of prebiotic compounds and probiotic microorganisms / N. Boyko, V. Petrov, V. Bati, O. Levchuk, M. Jorjadze, T. Sapundzhieva, I. Alexieva, O. Hayran, E. Beteva, C. Costea, L. Kaprelyants, F. Danesi, P. Kroon, P. Finglas, H. Costa, F. D’Antuono // International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics. – Kosice, 12th – 14th June 2012 –– Kosice, 2012. – p. 16-17.

25. Dilis V. BaSeFood – Definition and documentation of traditional foods of the Black Sea Area Countries: potential nutrition claims / V. Dilis, E. Vasiliopoulou, H. Costa, P. Finglas, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, O. Hayran, S. Fedosov, M. Jorjadze, D. Karpenko, A. Trichopoulou // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 31.

26. Costa H. BaSeFood – Nutrition data on traditional foods and analytical data on plant raw materials / H. Costa, T. Albuquerque, A. Sanches-Silva, F. D’Antuono, E. Vasiliopoulou, A. Trichopoulou, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, S. Fedosov, O. Hayran, M. Jorjadze, D. Karpenko, P. Finglas // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 32.

27. Boyko N. Microbiological and immunological aspects of traditional foods / N. Boyko // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 34-35.

28. Bignami C. Cornelian cherry in the Black Sea area and Italy: local knowledge, uses and potential for health promotion / C. Bignami, F. D’Antuono, K. Fedosova, N. Boyko, M. Mudryk, A. Kolesnov, M. Jorjadze // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 56.

29. Albuquerque T. Comparison of proximate data among traditional foods from Black Sea Area countries per food group / T. Albuquerque, A. Sanches-Silva, P. Finglas, A. Trichopoulou, E. Vasiliopoulou, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, K. Fedosova, M. Jorjadze, D. Karpenko, B. Kocaoglu, F. D’Antuono, H. Costa // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 69.

30. Boyko N. Selected traditional foods from western Ukraine in the frame of BaSeFood project / N. Boyko, A. Sanches-Silva, T. Albuquerque, P. Finglas, N. Koval, M. Mudryk, L. Buhyna, V. Petrov, A. Pauk, A. Trichopoulou, E. Vasiliopoulou, F. D’Antuono, H. Costa // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 73.

31. Chendey T. Effects of 6 weeks consumption of bioactive-rich Nettle and Sideritis teas on endothelial function and other markers of cardiovascular disease risk in an at-risk subject group: a randomised controlled trial / T. Chendey, N. Koval, M. Rishko, A. Konic-Ristic, M. Glibetic, W. Hollands, P. Kroon // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 74.

32. Danesi F. Screening of antioxidant capacity and phenolic content of selected Black Sea area traditional foods / F. Danesi, F. Pasini, M. Mudryk, B. Kocaoglu, D. Karpenko, L. Kaprelyants, M. Jorjadze, A. Stoia, I. Alexieva, M. Caboni, F. D’Antuono, A. Bordoni // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 80.

33. Dilis V. Nutrition claims within the EU regulatory context: a potentially important tool for the endorsement of traditional foods of the Black Sea Area Countries / V. Dilis, E. Vasiliopoulou, H. Costa, P. Finglas, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, S. Fedosov, O. Hayran, M. Jorjadze, D. Karpenko, A. Trichopoulou // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 82.

34. Glibetic M. Acute effects of hot water infusions of mountain tea, nettle and dill on platelet function in subjects with metabolic syndrome: a randomized controlled intervention study / M. Glibetic, A. Konic-Ristic, T. Srdic-Rajic, N. Kardum, P. Kroon, W. Hollands, N. Boyko // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 83.

35. Hollands W. Can bioactive-rich plant food extracts of Black Sea Region and isolated bioactive metabolites inhibit platelet function / W. Hollands, M. Woodcock, A. Konic-Ristic, M. Glibetic, N. Boyko, M. Jorjadze, O. Hayran, P. Kroon // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 84.

36. Kardum N. Effects of 6 weeks of pomegranate juice consumption on cardiovascular disease risk biomarkers in subjects with syndrome: randomised controlled intervention study / N. Kardum, A. Konic-Ristic, M. Glibetic, T. Srdic-Rajic, P. Kroon, W. Hollands, M. Woodcock, N. Boyko // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 86.

37. Koval N. Development of national food composition database in Ukraine following EuroFIR and BaSeFood projects/ N. Koval, A. Pauk, L. Buhyna, H. Costa, T. Albuquerque, A. Sanches-Silva, J. Plumb, M. Roe, P. Finglas, M. Glibetic, N. Boyko // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 89.

38. Levchuk O. Beneficial Microorganisms of traditional foods of  Black Sea Region and their potential implementation / O. Levchuk, V. Bati, V. Petrov, N. Markush, T. Sapundieva, I. Alexieva, M. Jorjadze, C. Costea, D. Karpenko, O. Hayran, B. Kocaoglu, N. Boyko // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 90.

39. Petrov V. Cells and animal models used for testing of biological active compounds of plant originated traditional foods: results of BaSeFood project / V. Petrov, O. Levchuk, V. Bati, N. Markush, F. Danessi, M. E. Woodcock, P. Kroon, N. Boyko // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 91.

40. Sanches-Silva A. The potential of traditional foods from Black Sea Area as source of vitamins and bioactive compounds / A. Sanches-Silva, T. Albuquerque, P. Finglas, E. Vasiliopoulou, V. Dilis, I. Alexieva, N. Boyko, C. Costea, O. Hayran, M. Jorjadze, L. Kaprelyants, D. Karpenko, F. D’Antuono, H. Costa // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 93.

41. Winterbone M. Are polyphenols found in plants from the black-sea region able to attenuate TNF-α induced increases in adhesion molecules in endothelial cells / M. Winterbone, M. E. Woodstock, F. Cichello, A. Konic-Ristic, M. Glibetic, N. Boyko, M. Jorjadze, O. Hayran, P. Kroon // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 96.

42. Saha S. Identification of phenolic and glucosinolate bioactives in kale dill annual nettle (Urtica urens), Sideritis scardica, persimmon and pomegranate from the Black Sea region using LC-DAD-MS / S. Saha, M. E. Woodstock, A. Konic-Ristic, M. Glibetic, N. Boyko, M. Jorjadze, O. Hayran, P. Kroon // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 107.

43. Berardinelli A. A mini concept based analysis of the health promoting traditional food potential, on the basis of expert judgment and consumer expectations / A. Berardinelli, F. D’Antuono, A. Bordoni, F. Danesi, K. Fedosova, L. Zukina, N. Koval, N. Boyko, D. Karpenko, C. Costea, A. Stroia, S. Rascu-Pistol, A. Varga-Ungureanu, A. Branni, E. Shatberashvili, I. Ebralidze, Z. Kilasonia, I. Alexieva, O. Hayran, B. Kocaoglu // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 138.

44. Berardinelli A. Generic traditional food perception and specific traditional food attribute rating by consumers of the Black sea area countries / A. Berardinelli, F. D’Antuono, O. Ivaniv, K. Fedosova, L. Zukina, N. Koval, N. Boyko, D. Karpenko, C. Costea, A. Stroia, S. Rascu-Pistol, A. Varga-Ungureanu, A. Branni, E. Shatberashvili, I. Ebralidze, Z. Kilasonia, I. Alexieva, O. Hayran, B. Kocaoglu // Traditional food international, 4-5 October, 2012. – p. 139.

45. Levchuk O., Bati V., Petrov V., MarkushN., Sapundieva T., Alexieva I., Jorjadze M., Costea C., Karpenko D., Hayran O., Kocaoglu B., Boyko N.Beneficial Microorganisms of Traditional Foods of Black Sea Region and their potential implementation // BaSeFood Newsletter. Posters presented at: Traditional Food International 2012. (Cesena, Italy, 4-5 October 2012). – Cesena, 2012. – P. 36. 2013

46. Boyko N. / Novel Composite Antimicrobials in Medicine and in Agro-Food Chain / V. Melnyk, V. Bati, O. Levchuk, A. Mizernytskyy, N. Spivak // International Congress of the Society for Microbial Ecology and Disease (SOMED 2013). Conference proceeding, Kosice, Slovakia, 24th–26th September. – 2013 – P. 20.

47. Boyko N. V. Edible Plants specifically modulate systemic and local immune responses / N. V. Boyko // International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. Material Proceedings, Kosice, Slovakia, 11–13th June. – 2013. – P. 15–16.

48. Boyko N. V. Microbiological and immunological markers in diagnostic of human metabolic diseases / N. V. Boyko // Biotechnology: state of the art and prospect of development. Congress Proceedings, Moscow, Russia, 19–22th March. – 2013. – Part 1. – P. 338–340.

49. Sarvash O. Edible Plants as Potential Inhibitors of Biofilm Formation / O. Sarvash, V. Bati, Markush, N. S. Voychuk, N. Boyko // 1st Conference of BacFoodNet and 3rd MC Meeting and WG Workshops of the COST Action FA 1202. Programme Abstract Book, Prague, 27-28th November. – 2013. – Р. 21.

50. Petrov V. O. Personalized diets in prevention and treatment of metabolic associated diseases / V. O. Petrov, T. V. Chendey, N. V. Boyko // EPDMA Congress. Congress Proceedings, Brussels, 19–22 September. – 2013. – P. 48.

51. Petrov V. Edible plants specifically altering host microbiota / V. Petrov, V. Bati, O. Levchuk, T. Sapundzhieva, O. Hayran, P. Kroon, N. Boyko // ENGIHR: European Network for Gastrointestinal Health Research. Conference Proceedings, CSIC, Valencia, Spain, 18-20th September. – 2013. – P. 33–35.

52. Sarvash O. Novel Antimicrobials of Complex Origin / O. Sarvash, V. Bati, N. Markush, O. Levchuk, V. Melnuk, O. Mizernytskyy, N. Boyko // ХІІІ з’їзд товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського. – Ялта, 01–06 жовтня. – 2013. – С. 220.

53. Boyko N. V. Current achievements in detecting, preventing, treatment of infectious and somatic human diseases / N. V. Boyko // ХІІІ з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського. – Ялта, 01–06 жовтня. – 2013. – С. 216.

54. Mudryk M. R. Food safety of the plant originated traditional foods of the Black Sea area countries / M. R. Mudryk, N. V. Boyko // ХІІІ з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського. – Ялта, 01–06 жовтня. – 2013. – С. 217.

55. Petrov V. O., Chendey T. V., Boyko N. V. Personalized diets in prevention and treatment of metabolic associated diseases // EPMA Congress. Congress Proceedings. (Brussels, Belgium, 19–22 September 2013). – Brussels, 2013. – P. 48. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4125782/. 2014

56. Boyko N. Personalized Nutrition, Microbiota/Inflammation Balance in Successful “Biotics” Implementation for the Prevention and Control of Diet-related Diseases / N. Boyko, V. Bati; V. Petrov, N. Markush, O. Levchuk, O. Sarvash, T. Khablo // International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC2014, Budapest, Hungary, 24th-26th June, 2014 – Budapest, 2014. – p. 21.

57. Bati V. Compositional food and personalized diets in prevention of human chronic noncomunnicative diseases. / V. Bati, N. Boyko // 2014 ENGIHR Conference: The Gut Microbiota Throughout Life. –Karlsruhe, Germany, 24th-26th September. – 2014 –http://www.engihr.eu/wp-content/uploads/2014/03/Bati-V.-and-Boyko-N..pdf 2015

58. Bati V. Healthy ethical food as evidence basis for the preventive personalized nutrition / V. Bati, T. Meleshko, O. Levchuk, N. V. Boyko // 2 nd International Conference “Personalized Medicine & Global Health”. – 13-14 May 2015. – Astana, Republic of Kazakhstan. – 2015. – P. 83-84.

59. Bati V. Ethical Black Sea Food and Their Plant Components Stimulate Beneficial Gut Microbes and Inhibit Agents of Opportunistic Diseases / V. Bati, O. Sarvash, T. Meleshko, T. Sapundzhieva, B. Kocaoglu, M. Jorjiadze, O. Levchuk, N. Boyko // 2nd Crech Probiotics Conference «Microbiology, Immunology and Allergy». – 24-26 May 2015. – Bielawa, Poland. – P. 26.

60. Bati V. Ethical Fermented Food of the Black Sea Region Countries as the Source of Beneficial Microorganisms / V. Bati, T. Meleshko, O. Sarvash, O. Levchuk, A. Oberemko, T. Sapundzhieva, O. Hayran, B. Kocaoglu, C. Costea, B. Biavati, D. Di Gioia, N. Boyko // 2nd Crech Probiotics Conference «Microbiology, Immunology and Allergy». – 24-26 May 2015. – Bielawa, Poland. – P. 27. 2016

61. Meleshko T., Bati V., Petrov V., Levchuk O., Boyko N. Personalised diet in treatment of patient with diabetes type 2: result of limited clinical trial // World Summit 2016 «Gut Microbiota for Health». (Miami, FL, USA, 5–6 March 2016). – Miami, 2016. Available at: http://www.gutmicrobiota-forhealth.com/wp-content/uploads/2016/06/ Summit_Report_2016_v11fin.pdf.

62. Bati V., Boyko N. Yogurt modulation action of against the obesity with plant extracts / V. Bati, N. Boyko // «8th Central European Congress on Food Science for Well-being». – 23 – 26 травня 2016 – Київ, Україна. – 2016. – С. 70.

63. Bati V. Preventive personalized nutrition and human microbiome from research to practice // V. Bati, V. Petrov, T. Meleshko, O. Levchuk, N. Boyko // Conference MiCRObiota Incognita. – 26-28 September 2016. – Island Krk, Croatia.

64. Boyko N. , Bati V. Yogurt modulation action of against the obesity with plant extracts / V. Bati, N. Boyko // «8th Central European Congress on Food Science for Well-being». – 23 – 26 травня 2016 – Київ, Україна. – 2016. – С. 70.

65. Boyko N. Preventive personalized nutrition and human microbiome from research to practice // V. Bati, V. Petrov, T. Meleshko, O. Levchuk, N. Boyko // Conference MiCRObiota Incognita. – 26-28 September 2016. – Island Krk, Croatia. 2017

66. Бойко Н. В., Мелешко Т. В., Баті В. В., Левчук О. Б. Ефективність застосування персоніфікованого плану харчування у лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу. // Матеріали ХV З’їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського – 11-15 вересня 2017 року, м. Одеса. – С. 209

67. Бойко Н. В., Негря А.В. Значення мікробіому людини при лікуванні стоматологічних захворювань. // Матеріали ХV З’їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського – 11-15 вересня 2017 року, м. Одеса. – С. 174

68. Бойко Н. В., Бугина Л. М. Мікробіологічна характеристика їстівних рослин компонентів етнічних страв Закарпаття. // Матеріали ХV З’їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського – 11-15 вересня 2017 року, м. Одеса. – С. 175

69. Boyko N., Levchuk O., Meleshko T., Bati V., Bugyna L., Ravlikovskyy A., Oginska N., Negrya O. Personalization in development and implementation of pharmabiotics // Abstracts of reports ХVth Congress of Vinogradskyi Society of Microbiologists of Ukraine Odessa, 11-15 September 2017, – P. 166

70. Бойко Н. В., Баті В. В. Експериментальна корекція кишкової мікробіоти і ліпідного обміну щурів мікроорганізмами ферментативних страв разом з їстівними рослинами // Матеріали ХV З’їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського – 11-15 вересня 2017 року, м. Одеса. – С. 171

71. Boyko Nadiya, Meleshko Tamara, Bati Viktoriia, Levchuk Olga, Rukavchuk Roman, Drobnych Volodymyr, 2017, Human microbiome data: from fundamental research to practical exploitation. In The Barcelona Debates on the Human Microbiome 2017 From Microbes to Medicines [online]. 2017. p. 27 Available from

 http://www.bdebate.org/sites/default/files/bdebate_microbiome_program_final.pdf

ПАТЕНТИ:

1. Бойко Н. В., Лисецька М. “Штам Bacillus subtilis – активний антагоніст збудників склероми людини. Патент України UA 25671А, C12N 1/20, A61K 35/74. № 97126352. від 30.10.98 року. Заявлено 26.12.1997. Опубліковано 25.12.1998 року, Бюлетень № 6. – 22с.

2. Бойко Н. В., Кривцова М. В., Фабрі З. Й. Патент 75767 Україна, МПК А61К35/66 А61Р 5/00. Застосування препарату на основі штаму Bacillus subtilis для лікування та профілактики гіпотиреоїдних станів. №20040604799; Заявлено 18.06.2004; Опубліковано 15.05.2006, Бюлетень №5; Державний департамент інтелектуальної власності. – 10 с.

3. Бойко Н. В., Чонка І.І., Дзямко В. М. Патент 75742 Україна, МПК C02F 1/28, 1/42, 3/00, 3/34. Спосіб комплексного очищення промислових стічних вод від забрудників різної природи, в тому числі від фенолів. – №20040503910; Заявлено 24.05.2004; Опубліковано 15.05.2006, Бюлетень №5; Державний департамент інтелектуальної власності. – 20 с.

4. Пат. № 93301. Композиційний біопрепарат для лікування запалення тканин пародонту і корекції асоційованих гастродуоденальних розладів кишечнику у дітей / В. С. Мельник, Е. Й. Дячук, В. В. Баті, О. Б. Левчук, Н. В. Бойко; заявник і патентовласник Ужгородський національний університет. —№ u 2014 04250; заявл. 22.04.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. №18.

5. Пат. № 90788 Ранні маркери діагностики ожиріння, діабету і метаболічного синдрому / Петров В. О., Бойко Н. В. / заявник і патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет. – заявл. 08.01.2014, опубл. 10.06.2014 Бюл. №11.

6. Пат. № 90789 Спосіб профілактики гнійних ускладнень та ранової інфекції після екстракції зуба бактеріальною суспензією на основі Bacillus subtilis 090 / Петров В. О., Русин В. І., Бойко Н. В. / заявник і патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет. – заявл. 08.01.2014, опубл. 10.06.2014 Бюл. №11.

7. Пат № 116250 Композиційний ветеринарний біопрепарат (синбіотик) імуномодуляторної та антитоксичної дії / Бойко Н.В., Мізерницький О.М. /Україна, МПК A61K 35/66 (2015.01), A61K 35/74 (2015.01), A61P 37/02 (2006.01); Заявлено 09.12.2016; Опубліковано 10.05.2017, Бюлетень №9; Державна служба інтелектуальної власності.