Наукові праці

 1. Гема-Багина Н.М., Петров В.О. Механізми участі нормальної мікробіоти в патогенезі захворювань людини, пов’язаних із обміном речовин / 8th International Scientific Conference “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 8th International Scientific Conference. July 12, 2019, Stuttgart, Germany. 338 p.

 2. Гема-Багина Н.М., Багин М.М., Петров В.О. Імунорегуляторні механізми корової інфекції / Proceedings of the XVI International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology Vol.2, August 31, 2019, Warsaw, Poland.

 3. Дуло О.А., Гема-Багина Н.М. Динаміка відновлення функції серцево-судинної системи у юнаків гірських районів Закарпатської області з різним соматотипом і складом маси тіла. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. 2019. Vol. VII (24), Issue 200. Р.31-34.

 4. Сірчак Є. С., Грига В. І., Пічкар Й. І., Гема-Багина Н.М. Корекція дисбіозу товстої кишки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та цукровий діабет 2 типу. Український журнал медицини, біології та спорту. 2019. Том 4,  №5 (21). С.186-191.

 5. Горленко О.М., Гема-Багина Н.М. Гіпотрофія: білково-енергетична недостатність у дітей, сучасний стан проблеми (огляд літератури).  Проблеми клінічної педіатрії. 2019. № 3(45). С. 34-38.

 6. Дуло О.А., Гема-Багина Н.М. Порівняльна характеристика аеробної та анаеробної продуктивності юнаків низинних та гірських районів Закарпатської області в залежності від компонентного складу тіла. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. 2020 Feb. Vol. VI (27), Issue 224. P. 37-40.

 7. Біцко Я.І.  Досліджкння показників смертності в м. Ужгород за 2017-2018 рр., в залежності від патології / Я.І.Біцко, М.М.Росул // 73-я підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу УжНУ.  – 2019. 

 8. Битлянин М.В., Битлянин К.В., Попруженко Е.Р. ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ РОБОТИ В НІЧНИЙ ЧАС НА ЯКІСТЬ СНУ ТА УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ / М.В. Битлянин, К.В. Битлянин, Е.Р.Попруженко // 73-я підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу УжНУ.  – 2019.

 9. Битлянин М.В., Битлянин К.В., АНАЛІЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ З ПОВНИХ ТА НЕПОВНИХ СІМЕЙ / М.В. Битлянин, К.В. Битлянин, Е.Р.Попруженко // 73-я підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу УжНУ.  – 2019.

 10. Сірчак Є.С., Грига В.І., Пічкар Й.І., Гема-Багина Н.М. Корекція дисбіозу товстої кишки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та цукровий діабет 2 типу // Український журнал медицини біології та спорту. – 2019. – Том 4. – №5 (21). – С.186 – 191.

 11. Дуло О.А. Оцінка рівня фізичного здоров’я юнаків низинних районів Закарпаття за показниками аеробної продуктивності організму /О.А. Дуло// Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія «Медицина». –  2019. – Вип.1 (59). – С. 104-109.

 12. Магей П.Ю. Роль окрестатину у лікуванні гострого панкреатиту  http://www.researcherid.com/rid/F-9339-2019

 13. Магей П.Ю. Діагностичні та хірургічні аспекти лікування хворих на жовчнокамяну хворобу ускладнену синдромом Міріззі. http://www.researcherid.com/rid/F-9339-2019

 14. Дуло О.А. Вивчення рівня фізичного здоров’я юнаків низинних районів Закарпаття за метаболічним рівнем аеробного та анаеробного енергозабезпечення в залежності від компонентного складу тіла / О.А. Дуло // Science and Education a New Dimension. – Natural and Technical sciences. – 2018. – VІ (22). – Issue 186. – Р. 35 – 38. doi.org/10.31174/SEND-NT2018-186VI22-09 

 15. Дуло О.А. Вивчення рівня фізичного здоров’я юнаків гірських районів Закарпаття за метаболічним рівнем аеробного та анаеробного енергозабезпечення в залежності від компонентного складу тіла / О.А. Дуло // Science and Education a New Dimension. – Natural and Technical sciences. – 2019. – VІI (23). – Issue 193. – Р. 52 – 55. doi.org/10.31174/SEND-NT2019-193VII23-13  

 16. Дуло О.А. Динаміка відновлення функції серцево-судинної системи у юнаків гірських районів Закарпатської області з різним соматотипом і складом маси тіла  / О.А. Дуло, Н.М. Гема-Багина // Science and Education a New Dimension. – Natural and Technical sciences. – 2019. – VІI (24). – Issue 200. – Р. 31 – 34. doi.org/10.31174/SEND-NT2019-200VII24-07

 17. Дуло О.А. Динаміка відновлення функції серцево-судинної системи у дівчат гірських районів Закарпатської області з різним соматотипом і складом маси тіла / О.А. Дуло, М.Ю. Щерба // Science and Education a New Dimension. – Natural and Technical sciences. – 2019. – VІI (25). – Issue 206. – Р. 22 – 25. doi.org/10.31174/SEND-NT2019-206VII25-05

 18. Дуло О.А. Порівняльна характеристика аеробної та анаеробної продуктивності у дівчат низинних і гірських районів Закарпатської області залежно від компонентного складу тіла /О.А. Дуло// EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. – 2019. – № 2(86). – С.51 – 58. doi.org/ ECPB 2019, 2(86): 51–58. 

 19. Петров В. О. Нозокоміальна інфекція: сучасний стан та перспективи профілактики і лікування / В. О. Петров // Науковий вісник Національного медичного університету ім О.О. Богомольця. – Київ, 2008. – № 17 (спец. випуск). – С. 152–153. (* вивчено антагоністичні властивості бактеріальних препаратів стосовно збудників нозокоміальних інфекцій).

 20. Куля А. Антибіотикорезистентність умовно-патогенних мікроорганізмів, ізольованих в угорській та українській неінфекційній клініці / А. Куля, В. О. Петров, Ю. Сабо, Г. М. Коваль, С. М. Чобей, В. І. Русин, Н. В. Бойко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Ужгород, 2009. – № 37.  – С. 92–101. (* досліджено спектр потенційних збудників госпітальної інфекції в осіб із різних відділень неінфекційної клініки).

 21. Петров В. А. Новые методы исследования нозокомиальной инфекции в клинических отделениях больниц / В. А. Петров // Український науково-медичний молодіжний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (спец. випуск). – С. 142–143. (* запропоновано і експериментально апробовано нові методичні підходи обстеження клінічних відділень і лікарень).

 22. Петров В. О. Мікробіота як можливий індикатор захворювань людини «неінфекційної» етіології / В. О. Петров // Український науково-медичний молодіжний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (спец. випуск). – С. 209–210. (* запропоновано нові підходи діагностики мікробних порушень при ССЗ).

 23. Брехлійчук П. П. Дезінфектанти в стоматологічній практиці: ефективність, особливості і результати застосування / В. О. Петров, Ю. Ю. Переста, Ю. В. Какурін, Г. М. Коваль // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – № 15. – С. 139–144. (* досліджено антимікробну активність пробіотичних штамів як перспективних альтернативних дезінфектантів для стоматологічної практики).

 24. Русин В. В. Перспективи використання бацилярних біопрепаратів у стоматологічній практиці / А. М. Потапчук, В. О. Петров, О. Л. Белей, Н. В. Бойко // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2010. – № 15. – С. 134–139. (* визначено спектр антимікробної активності ряду штамів бацил по відношенню до умовно-патогенних мікроорганізмів, ізольованих із слизових оболонок рота стоматологічних пацієнтів). 

 25. Когутич А. І. Клініко-епідеміологічні особливості вітряної віспи у дорослих на Закарпатті / А. І. Когутич, П. П. Кіш, В. О. Петров, С. М. Туряниця // Сучасні аспекти військової медицини: збірник наукових праць ГВМКЦ «ГВКГ». – Київ, 2010. – Вип. 16. – С. 167–174. (* встановлено частоту виділення збудників гострих тонзилітів на фоні набутого постінфекційного імунодефіциту).

 26. Туряниця С. М. Грип А California /04/2009/ (H1N1) на Закарпатті / С. М. Туряниця, М. А. Поляк, А. І. Когутич, В. О. Петров // Науковий вісник Ужгородського національного університету, серія «Медицина». –  Ужгород, 2010. – № 38. – С. 92–101. (* отримано дані спостереження за перебігом пандемії грипу А на Закарпатті, проаналізовано і описано результати досліджень пацієнтів із бактеріологічними ускладненнями).

 27. Брехлійчук П. П. Біологічна деконтамінація відбитків, виготовлених із різних стоматологічних матеріалів / П. П. Брехлійчук, В. О. Петров, В. В. Баті, О. Б. Левчук, Н. В. Бойко // Мікробіол. журн. – Київ, 2013. – Т. 75, № 2. – С. 72–79. (* досліджено контамінацію відбитків представниками умовно-патогенних ентеробактерій і проведено відбір серед засобів біологічної деконтамінації у тому числі і рослинних екстрактів перспективних компонентів пребіотичних та синбіотичних препаратів).

 28. Мудрик М. Р. Особливості мікробної безпеки традиційних страв із рослин / М. Р. Мудрик, І. І. Кутчак, В. О. Петров, В. В. Баті, Н. В. Маркуш, О. Б. Левчук, Н. В. Бойко // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2013. – № 1 (46). – С. 157–161.
  (* проведено бактеріологічний аналіз рослинної сировини на предмет контамінації умовно-патогенними та епіфітними мікроорганізмами). 

 29. Кіш П. П. Клініко-лабораторні особливості перебігу інфекційного мононуклеозу у дорослих / П. П. Кіш, Г. М. Коваль, В. О. Петров, Є. І. Русин, С. М. Туряниця, А. І. Когутич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина» випуск 2 (47) – 2013. – С. 139–144. (* вивчено прояви вторинного імунодефіциту та особливості виникнення бактеріологічних ускладнень).

 30. Туряниця С. М. Динаміка ситуації по хворобі Лайма в Закарпатті / С. М. Туряниця, Ю. В. Андрашко, В. О. Петров, М. М. Сакаль // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2012. – № 1–2. – С. 34–39. (* досліджено напруженість імунітету пацієнтів з первинними та вторинними бореліозами).

 31. Boyko N. V., Petrov V. O., Szabó J., Kulja A., Koval H. M., Kalapos I. Nosocomial infections in clinical units from Ukrainian-Hungarian transborder area: current state, ecological aspects and novel strategy for its prevention // microCAD 2008: International Scientific Conference, Section “Health Science”. – 2008. – P. 7–14. (* проведено бактеріологічне обстеження клінічних відділень лікарень в прикордонному регіоні). 

 32. Boyko N. V. Host/bacterial interaction and influence of beneficial bacteria on mucosal immune responses against opportunistic/enteric pathogens: possible cellular-molecular mechanisms and practical approaches / N. Boyko, A. Kulja, J. Szabo, V. Petrov, I. Kalapos, H. M. Koval // Proc. Seoul International Digestive Diseases Symposium (20-22, November, 2007). – 2007. – Р. 177.
  (* вивчено механізми взаємодії коменсальних і умовно-патогенних мікроорганізмів на слизових оболонках).

 33. Boyko N. V. Nosocomial infections in clinical units from Ukrainian-Hungarian transborder area: current state, ecological aspects and novel strategy for its prevention / N. V. Boyko, V. O. Petrov, J. Szabo, A. Kulja, H. M. Koval, I. Kalapos // microCAD 2008: International Scientific Conference, Section «Health Science». – 2008. – Р. 7–14. (* разом з колективом авторів розроблено і впроваджено методологію попередження поширення потенційних збудників госпітальної інфекції людини). 

 34. Petrov V. O. Indigenous human microflora and anaerobic agents: interaction and etiological role in nosocomial diseases of hospitalized patients / V. O. Petrov, J. Szabo, A. Kulja, H. M. Koval, I. Kalapos, N. V. Boyko // Proc. 9th Biennial Congress of the Anaerobe Society of the Americas (June 24-27, 2008, California, USA). – 2008. – Р. 22. (* визначено потенційну роль анаеробних мікроорганізмів зумовлювати госпітальні інфекції у пацієнтів неінфекційної клініки).

 35. Петров В. О. Коменсальні бактерії слизових оболонок людини як індуктори синтезу про –і протизапальних цитокінів дендритними клітинами людини / В. О. Петров // Тези доповідей. VI Науково-практична конференція з міжнародною участю студентів та молодих вчених “Сьогодення та майбутнє медицини”. – Вінниця, 2009. – С. 290.

 36. Boyko N. V. Commensal bacteria against the dominant agents of the nosocomial infectious diseases: the concept / N. V. Boyko, V. O. Petrov, A. Kulja, H. M. Koval, I. Kalapos, E. Rajnavolgyi // MicroCad. – Health Science. – NKTH. – 2009. – Р. 7–11. (* доведено експериментально ефективність застосування коменсальних мікроорганізмів як протективних засобів).

 37. Boyko N. V. Molecular-cellular mechanisms involved in hemostatic regulation of mucosal barriers caused by comensal bacteria and their antigens / N. V. Boyko, V. O. Petrov, K. V. Krytska, D. E. Kobuley, A. Kulja, E. Raynovolgyi // The 10th Biennial Congress of the Anaerobe Society of the Americas (July 7-10, 2010, Philadelphia PA, USA). – 2010. – Р. 24.
  (* досліджено можливі механізми регуляції локального імунітету за допомогою використання антигенів коменсальних мікроорганізмів). 

 38. Petrov V. O. Mucous microflora possible indicator of human non-infection gastrointestinal disorders / V. O. Petrov, E. S. Sirchak, H. M. Koval, N. V. Boyko // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. – 2010. – № 2–3. – С. 104. (* апробовано новий метод діагностики неінфекційних захворювань людини).

 39. Boyko N. V. Past and present definitions of probiotics – current criteria and new requirements / N. V. Boyko, V. Petrov, A. Kulja, J. Szabo, A. Gregus, E. Rajnavolgyi // International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC2010, 15-17 June 2010. – Kosice, Slovakia, 2010. – P. 18–19.
  (* виконано аналіз літературних і власних даних, уточнено поняття «пробіотики»).

 40. Boyko N. Key-microorganisms in food quality / food safety of traditional dishes and drinks prioritized within BaSeFood project / M. Mudryk, L. Buhyna, V. Petrov, A. Pauk, A. Dolgikh, I. Kutchak // Abstract. 11th European Nutrition Conference FENS 26-29 October 2011, – Madrid. – Р. 233–234.
  (* запропоновано і апробовано методичні підходи для визначення показникових мікроорганізмів для оцінки безпечності продуктів харчування та напоїв).

 41. Boyko N. Beneficial bacteria in traditional fermented products from Black Sea Area countries and their interaction with gut microbiota – findings of BaSeFood project / N. V. Boyko; L. Buhyna; Yu. Rusyn; V. Petrov // International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC2011 14th-16th June 2011 – Kosice. – Р. 17–18. (* із ферментних продуктів ізольовано мікроорганізми, перспективні для розробки пробіотиків).

 42. Boyko N. Traditional foods of Black Sea Region countries as potential sources of prebiotic compounds and probiotic microorganisms. / N. Boyko, V. Petrov, V. Bati, O. Levchuk, M. Jorjadze, T. Sapundzhieva, I. Alexieva, O. Hayran, E. Beteva, C. Costea, L. Kaprelyants, F. Danesi, P. Kroon, P. Finglas, H. Costa, F. D’Antuono // International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics. – Kosice, 12th -14th June 2012 – Р. 16–17. (*ізольовано та ідентифіковано мікроорганізми, перспективні для розробки пробіотиків).

 43. Levchuk O. Beneficial мicroorganisms of traditional foods of Black Sea Region and their potential implementation / O. Levchuk, V. Bati, V. Petrov, N. Markush, T. Sapundieva, I. Alexieva, M. Jorjadze, C. Costea, D. Karpenko, O. Hayran, B. Kocaoglu, N. Boyko // Traditional food international, 4-5 October 2012. – Р. 90. (*ідентифіковано ізольовані мікроорганізми, перспективні для розробки пробіотиків).

 44. Petrov V. Cells and animal models used for testing of biological active compounds of plant originated traditional foods: results of BaSeFood project / V. Petrov, O. Levchuk, V. Bati, N. Markush, F. Danessi, M. E. Woodcock, P. Kroon, N. Boyko //Traditional food international, 4-5 October 2012. – Р. 91. (* досліджено вплив екстрактів їстівних рослин на експериментальних клітинних і тваринних моделях).

 45. Petrov V. O. Personalized diets in prevention and treatment of metabolic associated diseases / V. O. Petrov, T. V. Chendey, N. V. Boyko // EPMA Congress. Congress Proceedings, Brussels, 19–22 September, 2013. – P. 48. (* разом з колективом авторів обґрунтовано перспективність застосування персоніфікованої медицини). 

 46. Petrov V. O. Edible plants specifically altering host microbiota / V. Petrov, V. Bati, O. Levchuk, T. Sapundzhieva, O. Hayran, P. Kroon, N. Boyko // ENGIHR: European Network for Gastrointestinal Health Research. Conference Proceedings, CSIC, Valencia, Spain, 18-20th September, 2013. – P. 33–35. (* досліджено здатність екстрактів їстівних рослин специфічно впливати на мікробний ценоз прямої кишки). 

 47. Петров В. О. Молекулярно-клітинні механізми імуномодуляторної та протизапальної активності пре- і пробіотичних складових сучасних полі-компонентних біопрепаратів / О. В. Петров, Н. В. Бойко // ХІІІ з’їзд товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського. – Ялта, 01–06 жовтня, 2013. – С. 313. (* досліджено про- і протизапальну дію відібраних мікроорганізмів і рослин, багатих на біологічно-активні речовини).

 48. Boyko N. Personalized nutrition, microbiota/inflammation balance in successful “Biotics” implementation for the prevention and control of diet-related diseases / N. Boyko; V. Bati; V. Petrov, N. Markush, O. Levchuk, O. Sarvash, T. Khablo // International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC 2014 24th-26th June 2014 – Budapest, Hungary. – Р. 21.
  (* апробовано на експериментальних моделях дієвість нових біопрепаратів).

 49.  Пат. 90788 UA, МПК А 61 В 5/00 (2014.01) Спосіб діагностики ожиріння, діабету або метаболічного синдрому / Петров В. О., Бойко Н. В.; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет. – № u 2014 00044; заявл. 08.01.14, опубл. 10.06.14, Бюл. №11. (* виділено та ідентифіковано ізольовані з прямої кишки пацієнтів мікроорганізми і визначено імунні показники запалення).

 50. Пат. 90789 UA, МПК А 61 К 35 / 74 (2006.01) Спосіб профілактики гнійних ускладнень та ранової інфекції після екстракції зуба бактеріальною суспензією на основі Bacillus subtilis 090 / Петров В. О., Русин В. В., Бойко Н. В.; заявник та патентовласник ДВНЗ «Ужгородський національний університет. – № u 2014 00045; заявл. 08.01.14, опубл. 10.06.14, Бюл. №11. (* досліджено протизапальну і антимікробну активність активної основи біопрепарату по відношенню до клінічно значимих у стоматологічній практиці штамів умовно-патогених бактерій).

 51. Lemko O.I., Reshetar D.V., Vantyukh N.V. Systemic approach to the recovery treatment of patients with community acquired pneumonia // 21st European congress of Physical & Rehabilitation Medicine (1-6 May, 2018; Vilnius, Lithuania): Abstract book. – P. 300;

 52. Lemko O., Haysak M.A., Vantyukh N.V. The algorithm of recovery treatment based on natural and preformed factors use at patients with psoriatic disease developed for the family doctor practice // 21st European congress of Physical & Rehabilitation Medicine (1-6 May, 2018; Vilnius, Lithuania): Abstract book. – P. 435;

 53. Лемко О.І. Галотерапія, галоаерозольтерапія: визначення понять, механізми лікувального впливу // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи», присвяченої 50-річчю спелеотерапії в Україні (24-25 травня 2018 року, Солотвино, Україна. – Ужгород: ФОП Наумченко Н.В., 2018. – С. 14-17;

 54. Лемко О.І. Роль галоаерозольтерапії в покращенні «якості життя» хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи», присвяченої 50-річчю спелеотерапії в Україні (24-25 травня 2018 року, Солотвино, Україна / Астма та алергія. – 2018. – Квітень – Червень № 2. – С. 28-29;

 55. Лемко О.І., Решетар Д.В., Вантюх Н.В., Копинець І.І. Галоаерозольтерапія при хронічному обструктивному захворюванні легень: Особливості лікувального впливу // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи», присвяченої 50-річчю спелеотерапії в Україні (24-25 травня 2018 року, Солотвино, Україна / Астма та алергія. – 2018. – Квітень – Червень № 2. – С. 34-36;

 56. Лемко О.І., Александрович Т.А., Копинець І.І., Головацький Т.А. Досвід застосування роздільного базового лікування хворих на бронхіальну астму // Збірник тез науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні стандарти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (26-27 квітня 2018 року). – м. Івано-Франківськ, 2018. – С.31-32;

 57. Александрович Т.А., Чемет О.А., Головацький Т.А., Безушко Т.О. Нові аспекти дослідження якості життя у хворих на бронхіальну астму під впливом галоаерозольтерапії // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи», присвяченої 50-річчю спелеотерапії в Україні (24-25 травня 2018 року, Солотвино, Україна. – Ужгород: ФОП Наумченко Н.В., 2018. – С. 38-39;

 58. Лемко І.С., Александрович Т.А., Головацький Т.А. Досвід вивчення віддалених результатів лікування хворих на бронхіальну астму методом галоаерозольтерапії // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи», присвяченої 50-річчю спелеотерапії в Україні (24-25 травня 2018 року, Солотвино, Україна. – Ужгород: ФОП Наумченко Н.В., 2018. – С. 39-42;

 59. Лемко І.С., Александрович Т.А., Головацький Т.А. Досвід вивчення віддалених результатів лікування хворих на бронхіальну астму методом галоаерозольтерапії // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи», присвяченої 50-річчю спелеотерапії в Україні (24-25 травня 2018 року, Солотвино, Україна / Астма та алергія. – 2018. – Квітень – Червень № 2. – С. 32;

 60. Александрович Т.А., Чемет О.А., Головацький Т.А., Безушко Т.О. Нові аспекти дослідження якості життя у хворих на бронхіальну астму під впливом галоаерозольтерапії // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи», присвяченої 50-річчю спелеотерапії в Україні (24-25 травня 2018 року, Солотвино, Україна / Астма та алергія. – 2018. – Квітень – Червень № 2. – С. 40-41.

 61. Функціональна анатомія проекційних провідних шляхів центральної нервової системи і черепних нервів у схемах: навчально-методичний посібник для студентів медичного і стоматологічного факультетів¸ факультету здоров’я і фізичного виховання / А.С. Головацький, М.Ю. Кочмарь, Т.А. Александрович, Т.А. Головацький. – Ужгород, 2018. – 62 с.

 62. Лемко О.І., Лукащук С.В., Вантюх Н.В., Попадинець М.І. Вплив відновлювального лікування на імунний статус дітей із рекурентними респіраторними захворюваннями // Здоров’я дитини. – Т.12, № 7. – 2017. – С. 53-59.

 63. Лемко О.І., Лукащук С.В., Кополовець Т.І. Зміни цитокінового профілю у дітей з рецидивуючим бронхітом під впливом відновлювального лікування // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2018. – Вип. 29. – С.362-370.

 64. Лемко О.І., Вантюх Н.В., Решетар Д.В., Попадинець М.І., Кополовець Т.І. Роль галоаерозольтерапії в імунореабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень // Імунологія та алергологія: наука і практика. – Додаток № 2. – 2018: ІІІ Національний конгрес з імунології, алергології та імунореабілітації, м. Дніпро, 17-19 квітня 2018 р. – С.15-16.

 65. Лемко О.І., Лукащук С.В., Попадинець М.І., Кополовець Т.І. Порушення неспецифічного захисту дітей з рекурентними респіраторними захворюваннями // Імунологія та алергологія: наука і практика. – Додаток № 2. – 2018: ІІІ Національний конгрес з імунології, алергології та імунореабілітації, м. Дніпро, 17-19 квітня 2018 р. – С.16-17.