Про кафедру

м.Ужгород

вул.Університетська, 16а

Електронна адреса: kaf-basicmed-dental@uzhnu.edu.uа

Завідувач кафедри фундаментальних медичних дисциплін стоматологічного факультету УжНУд.мед.н., професор Фера Олександр Васильович.

 

 

Як структурно-навчальний підрозділ стоматологічного факультету кафедра фундаментальних медичних дисциплін була створена 01.09.2017 року, згідно з рішенням Вченої ради ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Наказ № 553/01-017  від 23.05.2017 року). Виконувачем обов’язків завідувача кафедри був призначений д.мед.н., проф. Фера О.В. В квітні 2018 на посаду  завідувача кафедри по конкурсу був обраний д.мед.н., проф. Фера О.В., який очолює її й по сьогоднішній день. 

Висококваліфікований науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує науково-навчальну діяльність підрозділу,  допомагаючи студентам в освоєнні базових медичних дисциплін: «Гігієна та екологія»; «Основи біоетики та біобезпеки»; «Соціальна медицина та ООЗ»; «Економіка охорони здоров’я»; «Охорона праці в галузі»; «Анатомія людини»; «Медична біологія»; «Судова медицина. Медичне право України»; «Історія медицини»; «Безпека життєдіяльності; основи біоетики і біобезпеки», «Анатомія, фізіологія та патологія людини», «Радіологія», «Клінічна імунологія».

Навчально-педагогічний процес та наукову діяльність кафедри забезпечують: 3 д.мед.н., – Фера Олександр Васильович, Ломага Юрій Юрійович,  Лемко Іван Степанович, із них 2 професори – Фера О.В., Ломага Ю.Ю., двоє к.мед.н., доцентів – Гурандо В’ячеслав Романович, Калимон Олександра Романівна, один к.мед.н., асистент – Чайковська Тетяна Василівна, двоє к.біол.н., доцентів – Кривцова Марина Валеріївна, Колесник Анжела Володимирівна, один ст. викладач – Сікура Антоніна Олексіївна, 5 асистентів – Костенко Олександр Євгенович, Дзюба Марія Ігорівна, Старенький Андрій Романович, Войнарович Юлія Едуардівна, Ховпей Любов Михайлівна. Лаборанти – Галько Інна Іванівна, Головчак Валерія Юріївна.

C:\Users\User\Downloads\viber_image_2020-05-05_19-44-33.jpg

Завідувач кафедри, д.мед.н, професор Фера Олександр Васильович має близько 200 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 160 праць у фахових наукових виданнях, 3 публікацій у виданнях, що входять до науково-метричних баз, 7 монографій та навчально-методичний посібник для англомовних студентів. 

Під керівництвом д.мед.н., професора Фери О.В. підготовлені  одна докторська та одна кандидатська дисертації, також готується одна кандидатська дисертація асистента Костенко О.Є.

Д.мед.н., професор Фера О.В. є учасником трудового колективу УжНУ, та заступником  декана стоматологічного факультету УжНУ з наукової роботи.  

Професор Фера О.В. читає курс лекцій та проводить практичні заняття:

  • для студентів 1 курсу з дисциплін «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки» та «Історія медицини»; 

  • для студентів 2 курсу – з предмету «Гігієна та екологія»; 

  • для студентів 3 курсу з дисциплін «Соціальна медицина та ООЗ» та «Охорона праці в галузі»;

  •  для студентів 5 курсу з предмету «Економіка охорони здоров’я», 

  • практичні заняття для студентів 2 та 3 курсів з дисциплін «Гігієна та екологія» та «Соціальна медицина та ООЗ» відповідно.

За час функціонування кафедри фундаментальних медичних дисциплін було створено матеріально-технічну базу, яка дає змогу проводити лекційні, практичні та лабораторні заняття для студентів зі спеціальності «Стоматологія» на рівні, що відповідає вимогам МОН, МОЗ України та міжнародним стандартам. 

Основними напрямками роботи кафедри є науково-освітня та навчально-педагогічна діяльність та інноваційна діяльність. Напрямки наукових досліджень кафедри відповідають пріоритетним напрямкам розвитку науки, охорони здоров’я та освіти України. Викладачі кафедри фундаментальних медичних диспиплін беруть активну участь в Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних науково-практичних конгресах, симпозіумах, конференціях і т.п.

Основні напрямки методичної роботи:

  • організація відкритих занять і взаємних відвідувань занять;   

  •  організація обміну передовим досвідом та впровадження його в педагогічну діяльність співробітників кафедри;

  • організація і управління процесом розробки та формування навчально-методичних матеріалів з дисциплін, які викладаються на кафедрі;

  • розробка тестових завдань з дисциплін, закріплених за кафедрою.

Кафедра веде активну наукову діяльність, зокрема, затверджено науково–дослідну роботу на тему  «Особливості гігієнічної діагностики стоматологічних захворювань при комплексній оцінці здоров’я населення Закарпатської області з врахуванням анатомо-гістологічної будови  зубощелепної системи та ендемічності регіону»(Індекс УДК:616.314-083:611.314:614.7(477.87), Державний номер реєстрації 0118U000712).

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує студентів відповідними навчально-методичними матеріалами. За час роботи кафедри було видано: один англомовний навчально-методичний посібник під редакцією проф. Фери О.В. «Hygiene and ecology», крім того проф. Фера О.В. є співатором навчально- методичного посібника під редакцією академіка АМН України  проф. Яворовського О.П., співавтор загальнореспубліканських підручників з «Гігієни та екології людини» виданих на українській, російській та англійській мовах.  Також опубліковано 7 монографій,  7 навчально-методичних рекомендацій з «Судової медицини»,  «Безпеки життєдіяльності», «Охорони праці в галузі», «Радіології», «Анатомії людини»; співробітниками кафедри опубліковано 25 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях. На даний момент у розробці перебувають інші навчально-методичні розробки, які найближчим часом будуть надруковані. 

Це лише незначна частина роботи та здобутків кафедри. На сьогоднішній день колектив підрозділу працює над  науковими публікаціями, в тому числі в науково-метричних виданнях, над науковими статтями, тезами, підручниками, методичними рекомендаціями та іншими навчально-методичними матеріалами для покращення якості навчання, а також для того, щоб  активно та гідно брати участь у житті факультету на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях. Вся робота здійснюється під егідою творчого наставника і керівника кафедри, який наполегливо і з відповідальністю ставиться до своєї роботи, а також навчає молодий колектив кафедри та сприяє їхньому розвитку та зростанню. 

Активно веде свою діяльність студентський науковий  гурток  кафедри, учасники якого є призерами багатьох Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій, з’їздів, симпозіумів, олімпіад, де відповідно було представлено близько 60 робіт, що є результатом активної наукової діяльності учасників гуртка, серед яких: 11 дипломів І ступеня, один ІІ ступеня, один ІІІ ступеня.  Очолює студентський науковий гурток завідувач кафедри, д.мед.н., проф. Фера О.В. 

Кафедра фундаментальних медичних дисциплін входить в п’ятірку кращих кафедр стоматологічного факультету ДВНЗ «УжНУ» за три роки діяльності, зокрема, за підсумками 2019 року зайняла 3 місце .