Абітурієнту

Стоматологічний факультет ДВНЗ “Ужгородський національний університет» готує спеціалістів за напрямком підготовки 221 Стоматологія, 22 Охорона здоров’я. Термін навчання – 4 роки 10 місяців. Діє ліцензія на прийом 200 студентів (10 – державного замовлення, 190 на контрактній основі) – Наказ МОН від 27.03.2019 № 211-л Стоматологія.

Навчальний процес забезпечують 9 кафедр стоматологічного факультету та 4 науково навчальних центри, з яких 7 кафедр додипломної та 2 кафедри післядипломної освіти. Досвідчені вчені та висококваліфіковані лікарі-практики, серед яких 16 докторів наук, професорів; 52 кандидатів наук, доцентів; 105 асистентів, викладачів.

На стоматологічному факультеті навчається 852 студенти, з яких 699 вітчизняних та 153 громадяни іноземних держав (Словаччини, Угорщини, Польщі, Йорданії, Палестини, Ізраїля, Марокко, Туреччини, Єгипту, Індії). Навчання здійснюється українською та англійською мовами. Післядипломну підготовку проходять 228 лікарів-інтернів за спеціальністю Стоматологія. Навчання у клінічній ординатурі терміном два роки 

здійснюється за спеціальностями: «Стоматологія»; «Терапевтична стоматологія»; «Ортопедична стоматологія»; «Хірургічна стоматологія»; «Дитяча стоматологія» та «Ортодонтія». 

На кафедрах стоматологічного факультету (терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології щелепно – лицевої хірургії та онкостоматології, дитячої стоматології, ортопедичної стоматології, стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології, стоматології дитячого віку, фундаментальних медичних дисциплін, клініко-лабораторної діагностики та фармакології, клінічних дисциплін) виконуються 63 дисертаційні роботи, з них 45 на здобуття ступеня доктор філософії, 7 на здобуття ступеня кандидата медичних наук та 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Діє спеціалізована Вчена рада Д 61.051.08 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.22 «Стоматологія» та 14.01.03 «Хірургія». Голова спеціалізованої Вченої ради – д.мед.н., проф. Костенко Є. Я.

Робота факультету спрямована на подальшу інтеграцію в європейські, світові медичні та освітні сфери з метою вивчення та впровадження передового досвіду в галузі вищої медичної освіти.

 

Правила прийому до ДВНЗ “УжНУ”

Правила прийому до ДВНЗ “УжНУ” у 2020 році розроблені Приймальною комісією відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти України, затверджені Вченою радою ДВНЗ “УжНУ” і введені в дію наказом ректора ДВНЗ “УжНУ”. 

Правила прийому розміщуються на офіційному веб-сайті і вносяться до ЄДЕБО.

Правила прийому діють протягом календарного 2020 року.

Правила прийому містять:

– перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;

– порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;

– перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

– порядок і строки прийому заяв і документів;

– порядок проведення вступних випробувань;

– вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;

та іншу важливу інформацію.

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/file.png

1 Правила прийому до ДВНЗ “УжНУ” в 2020 році (внесені зміни у зв’язку із включенням УжНУ до переліку уповноважених закладів)

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/file.png

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання на перший курс, ліцензовані обсяги прийому, вартість навчання за кошти фізичних і/або юридичних осіб

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/file.png

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття ОС бакалавра (магістра медичного та фармацевтичного спрямувань)

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/file.png

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня магістра

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/file.png

Додаток 4. Перелік спеціальностей ДВНЗ “УжНУ”, яким надається особлива підтримка

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/file.png

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів), вагові коефіцієнти, мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/file.png

Додаток 6. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/file.png

Додаток 7. Таблиця відповідності середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), обчисленого за 5-бальною шкалою, значенням 40-бальної шкали

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/file.png

Додаток 8. Таблиця для обчислення додаткового балу за наукові (творчі) здобутки вступника при вступі на навчання на основі здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/file.png

Додаток A. Правила прийому до аспірантури та докторантури

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/file.png

Додаток A1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня «доктор філософії», та ліцензовані обсяги прийому. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом у докторантуру

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/file.png

Додаток B. Порядок організації прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/file.png

Додаток B1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), освітніх програм, за якими може проводитися прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/file.png

Додаток C. Положення про Всеукраїнські олімпіади ДВНЗ “УжНУ” для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/file.png

Додаток D. Порядок прийому на навчання до ДВНЗ “УжНУ” за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби

https://www.uzhnu.edu.ua/images/icons/infocentre/Info-Light-icon.png

 

Додаток 9. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі у 2020 році – буде оприлюднено після затвердження відповідного Положення МОН